Blir eldre inkludert?

(2004)

Synshjelp for databrukere
Et lærende arbeidsliv
«Stress» demper smerte
Skader ved akrylamideksponering

Ett av de tre delmålene i avtalen om inkluderende arbeidsliv er å øke pensjoneringsalderen. Nå skal Fafo se på virksomhetenes arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere og sammenhengen mellom pensjoneringsadferd og forhold på arbeidsplassen. Hovedtema for prosjektet er tidlig avgang fra yrkeslivet blant eldre arbeidstakere og virksomhetenes arbeid for å forebygge eller forhindre dette. Forskerne skal også analysere på hvilken måte aktive tiltak i bedriftene kan motvirke de incitamenter som ligger innbakt i blant annet pensjonssystemet. 2.000 nåværende og pensjonerte arbeidstakere skal være med i prosjektet fordelt på 200 virksomheter. En doktorgrad tatt ved Universitetet i Oslo viser at det er medisinsk hjelp å få for dem som får plager med øynene etter lang tid foran dataskjermen. Studien viser effekten av spesielt tilpassede databriller på synsproblemer og muskelskjelettsmerter hos databrukere. Gunnar Horgen, som har gjort undersøkelsen, har fulgt to eksperimentgrupper og en kontrollgruppe over seks år. Det viser seg at brilleglass som dekker synsavstander fra nært hold til ca to meter fungerer bra. Men løsninger som skal dekke større synsfelt fungerer ikke like godt. Derimot kan enstyrkeglass fortsatt være et godt alternativ når de blir foreskrevet på basis av en grundig arbeidsplassanalyse. Forskningsarbeidet er gjort ved Instituttgruppe for Oslo kommunale sykehus ved Det medisinske fakultet.
Det er for dårlig kunnskapsgrunnlag for kompetansepolitikk og etter- og videreutdanningstiltak rettet mot voksne i dag. Fafo har satt i gang et forskningsprosjekt for å forbedre dette. Formålet er å lage et bedre kunnskapsgrunnlag om den livslange og livsvide læringen som foregår i og i tilknytning til arbeidslivet. Et sett med indikatorer som kan brukes til å måle hvor godt arbeidsplassen er tilrettelagt for læring og kompetanseutvikling, vil bli utarbeidet. Denne lærevilkårsmonitoren er et måleinstrument for ny og systematisk kunnskap på individnivå, både om formell utdanning, bedriftsintern opplæring og andre kurs og læring gjennom det daglige arbeidet. Læringsbehov, læringsmuligheter og deltakelse i ulike former for læring vil bli kartlagt. Prosjektet avsluttes i løpet av 2004.
Det er en vanlig oppfatning av «stress» gir økt smertefølsomhet. Men det motsatte er tilfelle, når vi utsettes for en stressende situasjon kjenner vi ikke særlig smerte før etterpå. Forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) skal nå gjøre forsøk på 30 – 40 friske kvinner for å se om aktiv mestring under et tenkt jobbintervju kan hemme smerte. Jobbintervju, der man snakker om seg selv og sine sterke og svake sider gir generelt en omstillingsreaksjon med aktiv mestring og aktivering av en rekke fysiologiske systemer. I studien skal forsøkspersonene påføres smerte og blant annet angi hvor intens og ubehagelig de synes smerten er. Det er kraftige psykiske påkjenninger fører til hemming av smerte er et eksempel på det tette forholdet mellom psykologiske og kroppslige reaksjoner.
Forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har sett på mulige sammenhenger mellom symptomer fra nervesystemet og eksponering for akrylamidholdige stoffer. Undersøkelsen er gjort på bakgrunn av bruk av akrylamidholdige tetningsmidler ved bygging av jernbanetunnel for flytoget fra Oslo til Gardermoen. Da rapporterte en rekke arbeidere om symptomer på nerveskader. Forskerne har funnet at den gruppen som nylig er blitt eksponert for akrylamid fikk lett redusert nerveledningshastighet, men at dette stort sett ble normalisert etter ett år. Men funn i en gruppe som tidligere har vært utsatt for samme påvirkning tyder på visse vedvarende påvirkninger på nerver i beina og visse effekter på synet. Men forskerne mener dette er symptomer som ikke har noen kjent helsemessig betydning.

Personvern og cookies