Bistand til utvikling av partsorganene og godt samarbeid mellom partene i virksomheten

Fotografi av noen som tar hverandre å hånda

Tillit, åpenhet og god dialog er avgjørende for at partsrelasjonene i virksomheten skal være den pådriver for produktivitet og arbeidsmiljø som lov og avtaleverk forutsetter. Samtidig vil representanter for partene, enten det er på arbeidsgiver eller arbeidstakersiden, av og til, oppleve at det er sterke interessemotsetninger og at det kan være vanskelig å samarbeide på tvers av disse.

Arbeidsmiljøsenteret har lang og god erfaring i å bistå virksomheter med å bygge gode samarbeidsarenaer og relasjoner på øverste nivå i organisasjonen. Vi bistår både i situasjoner der det har blitt konfliktfylt mellom partene, og forebyggende, for eksempel etter omstillinger, fusjoner eller som ledd i generell kulturutvikling. Vi bidrar med veiledning, lederstøtte og utviklingsprosesser for de sentrale aktørene i kombinasjon med rolle og oppgave avklaringer.

Mål vil være å bli trygge på og omforente om:

  • Hvordan man bygger gode samhandlingsarenaer og etablere enighet om de formelle partsmøtenes form og innhold
  • Arbeidsmiljøutvalgets rolle, oppgaver og saksbehandling
  • Samarbeidsutvalg etter hovedavtalen, rolle og oppgaver (BU, IDF, SU)
  • Grenseoppgang mellom fagforenings- og vernetjenesten
  • Bli enige om generelle prinsipper for involvering, kommunikasjon og samhandlingsstruktur i organisasjonen.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss på: kurs@arbeidsmiljo.no

Personvern og cookies