Biloppsamlingsplasser kontrolleres

(2005)

Statens forurensningstilsyn (SFT) og fylkesmennene skal i høst kontrollere behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy over hele landet. Hensikten er å påse at miljøsanering av bilene og håndtering av farlig avfall skjer på en forsvarlig måte. Forurensningsmyndighetene vil undersøke om bransjen overholder regelverket for å hindre at det skjer forurensning til omgivelsene. Biler som skal kasseres må miljøsaneres først for å hindre at det skjer forurensning under videre behandling av vrakene. Dette betyr at ulike komponenter fra bilvrakene fjernes før vrakene presses. Disse komponentene fjernes fordi de representerer farlig avfall eller fordi de kan gjenvinnes. Det gjelder deler som oljefiltre, olje, kvikksølvholdige komponenter og diverse væsker som kjølevæske og bremsevæske. Den som driver behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, må ha særskilt tillatelse fra forurensningsmyndighetene.
Mange miljøgifter
Farlig avfall på avveie kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen, noe som også vil medføre skade på dyr og mennesker. Forurensningsmyndighetene kommer til å følge opp overtredelser av regelverket. Alvorlige overtredelser kan medføre politianmeldelse. Det finnes en rekke miljøgifter i biler som kan gjøre stor skade. Blant de viktigste er bly som finnes i spillolje, bilbatterier og avbalanseringslodd på bilfelgene. Bly er akutt giftig selv i små mengder for pattedyr og organismer som lever i vann og det kan akkumuleres i næringskjeden. Det kan skade nervesystemet, immunforsvaret, gi fosterskader og redusert forplantningsevne. Kadmium finnes i bilbatterier og er giftig og akkumuleres i organismene på samme måte som bly. Etylenglykol som finnes i kjølevæske og frostvæske kan gi alvorlige nyreskader og være dødelig for barn. Kvikksølv, som finnes i brytere og andre komponenter, er svært giftig og akkumuleres i organismene. Arbeidsmiljø nr. 7- 2005

Personvern og cookies