Billigst med seniorer

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Det svenske forsikringsselskapet Alecta har regnet ut at de sparer hele 3,3 millioner kroner i løpet av sju år hvis de beholder en 58-åring i jobb i stedet for å gi vedkommende førtidspensjon og erstatter han eller henne med en nyrekruttert 33-åring.
Utgangspunktet for regnestykket er at det er bedriften som skal betale førtidspensjonen i sin helhet frem til ordinær pensjonsalder, opplyser Per Halvorsen i Senter for seniorpolitikk, som omtaler rapporten fra Alecta. I Sverige er vanlig pensjonsalder 65 år, så regnestykket baserer seg på et tidsrom på sju år. I tillegg til pensjonskostnadene til 58-åringen tar regneeksemplet med summen av alle ekstrakostnader slik som utgifter i forbindelse med sykefravær, utvikling og opplæring, arbeidsgiveravgift, pensjonspremie og tilsvarende. Alectas rapport kan kanskje gi bedriftsledere som vil ansette yngre personer og heller gi de eldre ansatte tilbud om en sluttpakke, noe å tenke på. Ser en på det Alecta kaller arbeidets merverdier og metaverdier blir det enda mer å tjene på å satse på seniorene. Det dekker verdier som erfaring, lojalitet og trygghet, verdier en først og fremst forbinder med godt voksne arbeidstakere. Selskapets beregninger er gjort på oppdrag fra myndighetene etter at det svenske rikstrygdeverket hadde avdekket at 70 prosent av arbeidsgiverne sjelden eller aldri nyansetter personer over 50 år.
Personvern og cookies