Ber EU skjerpe kjemikalie-reglene

(2005)

Miljøvernvernminister Helen Bjørnøy ber sentrale aktører i EU styrke forslaget til nytt regelverk for kjemikalier.

Bjørnøy mener at det er viktig at det internasjonale regelverket for kjemikalier blir strengt, fordi de farligste kjemikaliene er en av de største truslene mot miljø og helse i verden i dag. Derfor akter hun å følge opp EU med aktivt påvirkningsarbeid. Det nye regelverket må sikre at bruken av miljøgifter stanses og erstattes med andre midler der gode alternativer finnes. Forslaget til nytt regelverk for kjemikalier i EU (REACH) skal opp til endelig politisk behandling i løpet av desember etter at det først er diskutert i parlamentet og behandlet av EU-ministrene i rådsmøte.
Industrihensyn
Miljøvernministeren viser til diskusjonen om temaet i EU, hun mener at hensynet til miljø og helse er på vikende front. Av den grunn vil hun forsøke å motvirke ytterligere utvanning av forslaget til nytt regelverk. I et brev som Bjørnøy har sendt til EUs parlamentarikere og europeiske ministere fremhever hun tre viktige punkter der regelverket bør skjerpes. Det er å stanse bruk av de farligste kjemikaliene og ikke tillate bruk der det finnes alternativer på markedet. Ha mer informasjon om stoffer som omsettes i lave volumer og ha en generell aktsomhetsplikt, slik vi allerede har i Norge. Behandlingen hittil i EUs politiske organer har vært preget av hard drakamp mellom helse- og miljøhensyn og hensyn til industrien. Flere forslag for å redusere industriens ansvar i slike saker har fått gjennomslag, og det er fare for at omfanget av regelverket blir langt mindre enn det som var opprinnelig foreslått. Arbeidsmiljø nr. 8- 2005

Personvern og cookies