Bedriftsledere plages av stort arbeidspress

Tekst: Grethe Ettung (2007)
Over halvparten av bedriftslederne i norske små og mellomstore bedrifter bekymrer seg i stor grad over det de opplever som for stort arbeidspress. Det viser en undersøkelse gjort for forsikringsselskapet TrygVesta.
1000 bedriftsledere i norske bedrifter med mellom 2 og 50 tilsatte, ble intervjuet. Hele 20 prosent av bedriftslederne svarer at de bekymrer seg i stor grad, mens 34 prosent bekymrer seg i noen grad for at de har for stort arbeidspress.

Ikke farlig å ha mye å gjøre
– Mindre og mellomstore bedrifter er mer sårbare enn større bedrifter, i og med at de har færre ressurser å spille på, sier Hege Randi Eriksen, forskningsdirektør ved Unifob helse. Hun mener imidlertid at det å ha mye å gjøre i seg selv ikke er noe faremoment, men hvis totalbelastningen blir større enn man klarer å mestre, må man revurdere situasjonen og arbeidsoppgavene. – Da blir det viktig for lederen å ha klart definerte mål, eventuelt må han/hun redefinere målene. Han/hun må kunne delegere arbeidsoppgaver og gi litt slipp på kontrollen, eventuelt hyre inn flere folk dersom det er mulig eller si nei til oppdrag.

Presset på tid
I undersøkelsen oppgir en tredjedel av de spurte at de daglig er presset på tid, mens 24 prosent opplever det flere ganger i uken. Dårlig organisering av arbeidet, uklare rollefordelinger og arbeidsoppgaver kan oppleves som stress. Manglende flyt i arbeidsprosessen går ut over arbeidsmiljøet og trivselen. Får vi ikke respons på arbeidet vi gjør, blir vi usikre, noe som igjen kan utløse stress og i verste fall sykmeldinger. Det å kunne kontrollere egen hverdag, ha høy grad av medbestemmelse samt forutsigbarhet i forhold til egne arbeidsoppgaver er med på å redusere stress. – Det er av stor betydning å tilrettelegge arbeidsmiljøet på en slik måte at medarbeiderne opplever mestring, og har tro på at arbeidsoppgavene de utfører, er til det beste for bedriften. Dersom en leder er i ferd med å miste oversikten, og ikke makter å delegere, og dette vedvarer over tid, vil det kunne medføre en risiko for sikkerheten i bedriften, hevder Eriksen. Hun peker på at særlig små bedrifter kan være utsatt dersom det hersker et klima der alle presses til å stå på utover det de

Personvern og cookies