Bedre HMS med langsiktige kontrakter

Tekst: Turid Børtnes (2008)
Mer langsiktige kontrakter i petroleumsnæringen gir mer forutsigbare arbeidsforhold og et bedre grunnlag for en felles HMS-kultur.
Det fremgår av en rapport, «HMS i kontrakter» laget av Proactima for Petroleumstilsynet (Ptil) om kontraktsbetingelser mellom rettighetshaverne, som oftest oljeselskapene, og entreprenørene. Rapporten peker likevel på mange gjenstående utfordringer på dette området, skriver Gunnar Dybvig, samfunnsøkonom i Ptil, i et notat på Petroleumstilsynets nettsider.

Lite forbygging
Han har merket seg at kontraktsvilkår som omtaler HMS-forhold, ikke er med i den mest forpliktende delen av kontrakten. Det kan medføre at HMS-vilkår får mindre oppmerksomhet til fordel for krav til effektivitet og kostnader. Videre er selskapene lite bevisste på hvordan rene HMS-insentiver kan påvirke HMS-nivået, og de har liten praksis med å knytte motiveringsfaktorer til forebyggende virksomhet på området. Praksis viser store variasjoner i kontraktsvilkårene, noe som kan skape usikkerhet med hensyn til hva som skal få størst vekt. Det er også lite åpne diskusjoner om hvordan kontraktsvilkår påvirker risikodeling mellom operatør og kontraktør.

Langsiktig
Men det er bred enighet hos alle parter om at det bør etableres langsiktige kontraktsforhold. Det er noe som fører til mer åpenhet, det bidrar til kontinuerlig forbedring og skaper innovasjon og teknologiutvikling. Økonomiske stimuli, knyttet til såkalte «gode HMS-resultater», er i stor grad byttet ut med langsiktige relasjoner hvor HMS-prestasjoner inkluderes. Men likevel står det igjen en utfordring på dette området, hvordan utvikle gode metoder som hjelper entreprenøren å tenke HMS på en forebyggende måte. Markedsforholdenes betydning blir også belyst, entreprenørene må jobbe seriøst og langsiktig både i gode og dårlige tider, men det trenger ikke innebære at HMS-arbeidet får større oppmerksomhet i perioder med høy oljepris og god inntjening. Et høyt aktivitetsnivå skaper heller mangel på kapasitet, kompetanse og tid.

Ikke konkurranseutsatt
Et av samarbeidsorganene i bransjen, Samarbeid for Sikkerhet (SfS), har allerede utviklet to anbefalinger som dreier seg om HMS-arbeid og kontrakter. Disse anbefalingene skal sikre at HMS-arbeidet og verneombudstjenesten ikke blir konkurranseutsatt. Videre skal de sikre at HMS-arbeidet utføres innenfor rammen av lover og forskrifter. I anbefalingen heter det også at næringen i fellesskap må sette i verk tiltak som forbedrer de generelle arbeidsvilkårene for verneombudstjenesten i et kontraktsforhold. Petroleumstilsynet vil opprettholde søkelyset på HMS i kontrakter, blant annet ved direkte tilsyn og ved oppfølging av anbefalingene til SfS. Ptil forventer at næringen forbedrer måten de ivaretar dette på og utvikler insentiver som tjener sikkerheten.

Personvern og cookies