– Bedre arbeidsmiljø

Tekst: Turid Børtnes (2008)
– Det er helt klart blitt større aksept og forståelse for at arbeidsmiljølovens bestemmelser også gjelder i hjemmetjenesten.
Det slår prosjektleder Edle Utaaker fast som en foreløpig konklusjon på siste tilsynsrunde i en del utvalgte hjemmetjenesteenheter i forbindelse med Arbeidstilsynets kampanje Rett Hjem.

– Større forståelse
Kampanjen, som ble satt i gang i 2002, avdekket store arbeidsmiljøbelastninger i de hjemmebaserte tjenestene, særlig når det gjelder tidspress, ergonomi, vold og trusler. I første halvdel av 2007 ble det gjennomført en tredje tilsynsrunde i 161 hjemmetjenesteenheter. Sluttrapporten fra disse tilsynene vil være ferdig behandlet i løpet av mars 2008. Utaaker forteller at i starten av kampanjen møtte Arbeidstilsynet (AT) ofte den holdningen i kommunene at arbeidsmiljøloven ikke gjaldt ved arbeid i andres hjem, og at kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven gikk foran. – Nå har arbeidsmiljøet for denne gruppen arbeidstakere fått mye større oppmerksomhet, og det er allmenn aksept for at loven gjelder der arbeidet utføres. Men fortsatt er det avdekket store belastninger i tjenesten. – Vi ser at tidspresset øker mange steder. Det handler om mangel på ressurser i forhold til de oppgavene som skal løses og manglende forankring på overordnet nivå. Det gjelder både politikerne i kommunene og den administrative ledelsen. Utaaker peker på at de kommunene som har fått til positive forandringer, slik som Sortland kommune, har satset systematisk, blant annet på opplæring og tilrettelegging av arbeidet for de ansatte i hjemmetjenesten.

Personvern og cookies