Barn og byggeplasser

En byggeplass er et område som kan inneholde mange farer både for arbeidstakerne som jobber der og for andre som besøker stedet eller oppholder seg i nærheten av området. Myndighetene har lagt til rette for at sikkerheten skal ivaretas for begge disse gruppene.

Gjerdet rundt byggeplasser har to formål

Rundt byggeplasser som ikke har annen naturlig skjerming er det som regel et gjerde. Dette gjerdet har flere funksjoner:

Vern av arbeidstakerne mot farer skapt av uvedkommende

Byggherre skal, ifølge Byggherreforskriften, treffer nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til byggeplassen. Disse tiltakene skal hindre at arbeidstakerne utsettes for farer som oppstår fordi uvedkommende har vært inne på området og gjort ting som kan få farlige følger for arbeidstakerne. Byggherreforskriften har som formål å verne arbeidstakerne mot farer.

Det er Arbeidstilsynet som fører tilsyn med at arbeidstakernes liv og helse ivaretas i tråd med Byggherreforskriften.

Vern av andre enn arbeidstakere mot farer i forbindelse med byggearbeider

Besøkende på en byggeplass kommer inn i et for dem ukjent område hvor det vanligvis er mer og mindre åpenbare farer. Uvedkommende, for eksempel nysgjerrige barn, kan også bevege seg inn på byggeplasser. Begge disse gruppene kan lett komme i kontakt med farer de ikke ser eller har forutsetninger for å forstå. De også trenger derfor et vern mot disse farene.

Plan- og bygningsloven krever at de ansvarlige for byggearbeidene skal, før arbeidene starter, treffe nødvendige tiltak for å hindre at noen blir skadet som følge av arbeidene. Et gjerde vil bidra til at velkomne besøkende kommer inn på området på et forutsigbart sted. Da vil man også lettere kunne ta vare på dem på en forsvarlig måte. Gjerdet vil også bidra til at for eksempel barn ikke like lett tar seg inn på et område som kan være farlig for dem.

Det er kommunen som fører tilsyn med at plan- og bygningsloven etterleves. Kommunen kan gi de pålegg den mener er nødvendige for å sikre trygge byggeplasser etter kravene i Plan- og Bygningsloven.»

Bestemmelsene lagt til grunn for innholdet:

Skrevet av seniorrådgiver Kari Witsø ved Arbeidsmiljøsenteret

Ved nærmere spørsmål, ta kontakt med Kari Witsø, kari@arbeidsmiljo.no

Personvern og cookies