Avspenningsteknikker mot stress

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Overlege Morten Wærsted ved Statens arbeidsmiljøinstitutt mener at tiltaket vil ha like god effekt på andre aldersgrupper enn seniorer, men fordi det i dette tilfellet ble benyttet av arbeidstakere over 50 år, er det denne gruppen man har data fra.

– Ikke bare eldre

– Arbeidstakerne som deltok i prosjektet, rapporterte om bedret evne til å takle stress. Som en tilleggsbonus oppga flere at de fikk bedre søvn og taklet bekymringer og påkjenninger bedre. Wærsted mener at et slikt tiltak kan styrke utsatte arbeidstakeres evne til å oppnå avspenning og mindre stress. Prosjektet var et samarbeid mellom STAMI og Universitetet i Oslo. Det fulgte en gruppe arbeidstakere over 50 år som satt med relativt monotont dataarbeid. Deltakerne fikk instruksjon i en mental avspenningsteknikk (Acem-meditasjon) og avspenningsøvelser i form av enkel yoga. Dessuten ble det fokusert på sentrale tema knyttet til håndtering av stress og belastninger, med utgangspunkt i deltakernes livsfase. – I dette tilfellet dreide det seg om eldre arbeidstakere med de belastninger og nyorienteringer en slik livsfase kan medføre, men jeg regner med at for eksempel småbarnsforeldre ville hatt like god nytte av et slikt tiltak, sier Wærsted.

Enkle metoder

Deltakerne ble sammenlignet med en kontrollgruppe med lignende arbeidsoppgaver og alderssammensetning. – Det ble ikke registrert noen endringer i forhold til stress i denne kontrollgruppen, sier Wærsted. Han opplyser at de valgte å benytte anerkjente, velprøvde mentale og kroppslige avspenningsmetoder, som ikke krever spesielle forutsetninger og som ser ut til å ha hatt en god effekt.

Personvern og cookies