Arbeidstilsynet styrkes med 10 millioner

(2008)

 

– Arbeidstilsynet har en sentral rolle i arbeidet mot sosial dumping. Derfor foreslår vi å styrke Arbeidstilsynet med ytterligere 10 millioner kroner i 2009, sier Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

– Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping har hatt god effekt, men samtidig avdekker tilsynsmyndighetene fortsatt at utenlandske arbeidstakere blir utnyttet i form av lavere lønninger og dårligere sikkerhets- og arbeidsmiljøstandard enn det som er akseptabelt på det norske arbeidsmarkedet.
Vi kan ikke tillate at sosial dumping får bre om seg i norsk arbeidsliv. Regjeringen presenterer derfor en handlingsplan 2 hvor et av de viktige punktene er at vi vil utrede en modell for solidaransvar etter allmenngjøringsordningen, uttaler arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Styrker innsatsen
Så langt er det først og fremst i byggebransjen at det er gjennomført tiltak mot sosial dumping. Økt bruk av arbeidsinnvandrere i andre deler av arbeidsmarkedet tilsier at det er behov for en styrking av tilsynsinnsatsen også mot andre bransjer, blant annet renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen.
Handlingsplan 2 omfatter følgende åtte tiltak:
Økte ressurser til Arbeidstilsynet – styrking av budsjettet med 10 mill. kroner.
 Effektivisering av allmenngjøringsordningen – hvordan kan ordningen
forbedres.
 Solidaransvar for oppdragsgivere etter allmenngjøringsloven – utrede en
modell.
 Id-kort i renholdsbransjen – hvilke krav bør stilles for å gjøre id-kort egnet i
denne bransjen? Vurdere om Id-kort er hensiktsmessig også i andre bransjer.
 Regionale verneombud i hotell og restaurantbransjen – innføre slike ombud på
grunnlag av erfaringene med ordningen for bygg og anlegg. Aktuelt å
vurdere for andre bransjer, som renholdsbransjen, samtidig.
Rett til yrkesskadeforsikring – tiltak for å bedre informasjon om rettigheter og
plikter.
Informasjon og veiledning – gi tilstrekkelig og god informasjon om rettigheter
og plikter i norsk arbeidsliv til arbeidstakere og arbeidsgivere.
 Tiltak mot sosial dumping i landbruket – satsing på informasjon og intensivert
tilsyn.

Positive tiltak
– Den nye handlingsplanen er en fin oppfølging av det pågående arbeidet mot sosial dumping. Det er positivt at tilsynsmyndighetene blir ytterligere styrket. Arbeidstilsynet avslørte flere grove tilfeller av sosial dumping tidligere i år, og en opptrapping av Arbeidstilsynets arbeid på dette området vil gjøre det vanskeligere å utnytte arbeidsinnvandrere, sier direktør Paul Norberg i Arbeidsmiljøsenteret.Han understreker også viktigheten av å bygge ut ordningen med regionale verneombud, som spesielt vil ha positive funksjoner på mindre arbeidsplasser eller på plasser hvor det er mange midlertidig ansatte.

Personvern og cookies