Arbeidstilsynet omorganiseres helt

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

Arbeidstilsynet vil bli totalt omorganisert, men på grunn av skifte av arbeidsminister er ikke fasiten klar ennå. Den planen Victor D. Norman la frem for et nytt Arbeidslivstilsyn fem dager før han gikk av kan bli endret, opplyser statssekretær Eirik Lae Solberg i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Det knytter seg særlig usikkerhet til inndelingen i regioner og lokalisering av Arbeidstilsynets regionskontorer.

Etter Normans plan skal dagens 11 distrikter reduseres til åtte regioner. Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) flyttes som kjent til Trondheim. Staben i DAT reduseres også kraftig, og en rekke administrative funksjoner, tilsvarende 20 årsverk, flyttes fra distriktskontorene og samles i Trondheim.

Ny vurdering
Direktoratet har i dag ca 120 ansatte, dette antallet vil bli redusert til bare 60 stillinger etter omorganiseringen. I tillegg kommer de 20 administrative stillingene som skal overføres til Trondheim og regionkontoret for midt-Norge, også det plassert på samme sted, med ca 25 stillinger. Statssekretær Solberg opplyser at denne planen i hovedsak vil bli beholdt, men i en så viktig sak finner arbeids- og administrasjonsminister Morten A. Meyer det naturlig å foreta en ny vurdering av hele omorganiseringen. Hva denne revurderingen vil resultere i og om det i det hele tatt blir noen forandringer fra den opprinnelige planen, kan ikke Solberg svare på nå. – Men av hensyn til arbeidstakerne som blir berørt av omorganiseringen og det næringslivet Arbeidstilsynet skal betjene, kommer denne prosessen til å gå raskt. Den vil være ferdig i løpet av noen få uker.

Flere jobber med tilsyn
Hensikten med omorganiseringen er å styrke det regionale apparatet når det gjelder størrelse og kompetanse, opplyser Solberg. Arbeidstilsynet skal først og fremst drive utadrettet tilsyn og veiledning på det lokale plan. Arbeidstilsynet har i dag ca 550 ansatte, en del av disse skal overføres fra administrative oppgaver til mer operasjonelle. På den måten vil departementet få frigjort flere ressurser til tilsyns- og veiledningsoppgaver uten å måtte ansette flere personer. Det er heller ikke meningen å redusere dagens antall stillinger. Arbeidstilsynets oppgaver blir til en viss grad endret. Det vil fortsatt bli lagt vekt på tradisjonelle arbeidsmiljøproblemer, men det skal i større grad fokuseres på effektiv forebygging på områder som ergonomi, organisasjon og psykososiale forhold. Veiledning og informasjon overfor arbeidslivet vil også få høyere prioritet enn i dag. Når flyttingen er fullført i løpet av 2006 skal Arbeidstilsynet skifte navn til Arbeidslivstilsynet, noe som vil samsvare med navnet på den nye Arbeidsmiljøloven som blir hetende Arbeidslivsloven.

Åtte regioner
Victor Norman har foreslått at det skal bli færre distriktskontorer enn før og med en noe annen inndeling enn dagens 11 distrikter. Forslaget innebærer at landet deles inn i åtte regioner. Oslo får et eget regionkontor som dekker Oslo fylke slik som i dag. Det samme gjelder Moss som fortsatt skal dekke Akershus og Østfold. Regionkontoret på Hamar skal dekke Hedmark, Oppland og Buskerud. Aust-Agder, Telemark og Vestfold samles i et kontor i Skien. Vest-Agder og Rogaland får regionkontor i Stavanger, Hordaland og Sogn og Fjordane samles i Bergen. Begge Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal får regionkontor i Trondheim, og de tre nordligste fylkene og Svalbard får sitt hovedsete i Tromsø. Det er særlig dette forslaget den nye arbeidsministeren ønsker å vurdere på nytt. Det er meningen å bygge opp regionkontorene samtidig med at direktoratet etableres i Trondheim. Dette arbeidet blir satt i gang umiddelbart når organisasjonsplanen er klar. En mindre del av det nye direktoratet skal være på plass i Trondheim senest våren 2005. I løpet av 2006 skal flyttingen være endelig avsluttet og de åtte regionkontorene skal være etablert i løpet av samme tidsrom.

Personvern og cookies