Arbeidstilsynet har lite kontroll med HMS-kursene

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å sørge for at verne­ombud og AMU-med­lemmer får nødvendig opp­læring, men det er så som så med kontrollen.

I kapitlet om opplæring i Forskrift om vernetjenesten skal opplæringens varighet være minst 40 timer. Men det kan avtales kortere opplæring enn dette, spørsmålet er i hvilke tilfeller det kan gjøres. I henhold til forskriften gjelder det «dersom partene i fellesskap er kommet frem til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.»

Viser til forskriften

På spørsmål om hva dette egentlig innebærer og i hvilke tilfeller det kan avtales kortere opplæring enn 40 timer, svarer Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT), som har laget forskriften med kommentarer, med å vise til nettopp dette sitatet. Hva det betyr i praksis svarer de ikke på. Men DAT utdyper med flere sitater fra forskriftens kommentarer: – I de tilfellene virksomheten er bundet av tariffavtale, må partene rette seg etter det arbeidsgivers og arbeidstakernes organisasjoner er blitt enige om når det gjelder varighet av opplæringen. – Hvis partene ikke er blitt enige om opplæringens lengde, gjelder minstekravet på 40 timer.

Ikke ATs ansvar

– Vet Arbeidstilsynet om kortere opplæring brukes i mange tilfeller, eventuelt i hvor stort omfang, og hvordan kontrollerer dere at de bedriftene som trenger 40 timers kurs, praktiserer det? – I hovedsak kontrollerer vi hvorvidt det er gitt 40 timers opplæring eller ikke. Kortere opplæring skal avtales mellom partene i virksomheten, AT skal således ikke kontrollere hvorvidt kortere opplæring kan/skal brukes, svarer seniorrådgiver Elin Kværnø i Arbeidstilsynets avdeling for Lov og regelverk. Kværnø viser også til at det er arbeidsgivers plikt å sørge for at verneombud og medlemmer av AMU får opplæring.

– Kontrollerer ikke

Arbeidstilsynet foretar ikke kontroll av innholdet i opplæringen, men ber som regel om kursbevis, der innholdet er angitt. Men de har registrert at det tilbys svært mange kurs på dette området, og at det kan se ut som om kort varighet på kursene brukes som en konkurransefaktor. – Det foreligger ikke godkjenningsorgan eller lignende for tilbydere av slike kurs. Arbeidstilsynet forholder seg til kravene i arbeidsmiljøloven og dens forskrifter, i forhold til hva som kreves av opplæring. Det samme gjelder for vitnemålene som utstedes for lovpålagte kurs.

– I snaueste laget

Når det gjelder HMS-kurs for ledere er Kværnø enig i at kurs på en time, slik enkelte reklamerer med på nettet, er i snaueste laget. – Arbeidstilsynet ser på innholdet i og omfanget av slike kurs. Det er blant annet laget en veiledning til bestemmelsen som angir hvilket innhold opplæringen bør ha, og som dermed også sier noe om omfanget av kurset. Ifølge Direktoratet for arbeidstilsynet er Arbeids- og inkluderingsdepartementet og partene i arbeidslivet blitt enige om å ikke sette noen timegrense for lederkursene ut over at det skal gis nødvendig opplæring i HMS. Arbeidstilsynet kommer til å følge utviklingen på dette området.

– Et garantistempel

Seniorinspektør Andrè Kaarød ved Arbeidstilsynet Oslo opplyser at hans erfaring er at det blir sjekket om bedriftene har sørget for at verneombudene og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) har gjennomgått den lovpålagte HMS-opplæringen i forbindelse med tilsynsbesøk. – Når det gjelder verneombud tar vi utgangspunkt i 40 timers kursene. Men vi sjekker ikke innholdet, det har vi ikke mulighet til fordi det ikke finnes noen godkjenningsordning for slike kurs. Det samme gjelder lederopplæringen, der har vi ikke en gang en tidsramme for kursene. Kaarød tror at det hadde vært en god ide med en form for godkjenning av HMS-kurs. Det hadde også gjort det langt enklere for bedriftene å forvisse seg om at de får de tjenestene de har behov for når det gjelder opplæring. Det kunne fungere som et garantistempel.

Personvern og cookies