Arbeidstilsynet halveres og forenkles

Tekst:  Turid Børtnes (2006)
Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) er nesten halvert etter flyttingen til Trondheim. I tillegg skal det skje en omfattende forenkling av regelverket, som skal samles i seks hovedforskrifter.

Det var sjefingeniør og yrkeshygieniker i Arbeidstilsynet, John Jacobsen som ga tilhørerne på Norsk Yrkeshygienisk Foren­ings konferanse i mai et innblikk i hvordan Arbeidstilsynet heretter vil møte utford­ringene i arbeidslivet.

Fire kompetansenettverk
Arbeidstilsynet er nå delt inn i sju regioner med et varierende antall tilsynskontorer i hver. I tillegg er det etablert fire nasjonale kompetansenettverk. Nettverkene omfatter ulykker, ergonomi, psykososiale og organi­satoriske forhold og yrkeshygiene. De fire nettverkene er representert på samtlige sju regionkontorer i tillegg til i DAT og Svartjenesten i Bodø. Det inne­bærer at alle saksbehandlerne og alt tilsynspersonell skal være medlem av et av nettverkene. Nettverkene i regionene er ledet av hver sin regionale koordinator. Det skal også utpekes en nasjonal koordinator for hvert av nettverkene. Nettverkenes hovedfunksjon er knyttet til opplæring, faglig vedlikehold og utredning av fagsaker. De skal først og fremst være med på å bygge opp og vedlikeholde medarbeidernes kompe­tanse og heve etatens faglige kvalitet. For øvrig skal mye av det utadrettede arbeidet foregå som prosjektarbeid.

Seks hovedforskrifter
Arbeidstilsynets omfattende regelverk skal gjennom en omfattende «slankekur». Forskriftene skal slås sammen til seks hovedforskrifter og få en ny struktur. Hensikten er å skape et mer brukerorientert regelverk som skal bli lettere tilgjengelig for arbeidsgivere, arbeidstakere og tilsynsmyndigheter. Det innebærer at det blir betydelig færre forskrifter på HMS-området enn nå. Dette arbeidet startet i år og skal være avsluttet innen 1. januar 2008.

Forskriftene vil bli inndelt som følger:
– Forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning – Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser – Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av utstyr og tilhørende tekniske krav – Forskrift om grenseverdier for fysiske, kjemiske og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet – Forskrift om produkter – Forskrift om myndighetsutøvelse m.v. rettet mot arbeidslivet Jacobsen nevnte også etablering av et felles regelverk for nye og eksisterende kjemikalier, REACH, i EU-regi. Det lages fordi dagens EU-regelverk for kjemikalier er et uoversiktlig lappeteppe.

Mer kunnskap
Medarbeiderne i Arbeidstilsynet skal få økt sin kompetanse på bestemte avgrensede områder, slik at de kan gå dypere inn i sakene, men på smalere områder i for­bindelse med tilsynsarbeid ute i virksom­hetene. Bredden i arbeidet vil bli ivaretatt ved at mange av disse oppgavene skal foregå som prosjektarbeid. Ved tilsynsarbeid og pålegg vil informa­sjon og opplæring i virksomhetene vekt­legges mer, og det Arbeidstilsynet mottar av materiell og dokumentasjon vil bli grundig gjennomgått. – Kravene og forventningene til arbeids­livet på HMS-området vil øke med ATs økte kompetanse. John Jacobsen var likevel noe bekymret for om Arbeidstilsynet ville klare den kompetanseutviklingen som kreves innen egne rekker. Dette blir en av Arbeidstilsynets viktigste utfordringer i tiden fremover.

Personvern og cookies