Arbeidstid i jula

Arbeidstid i jula – Dette må du vite om rettighetene dine

Artikkel henta fra DinSide.no

Flere lover og avtaler spiller inn når åpningstider og bemanning skal avgjøres i julestria.

Flere butikker og kjøpesentre holder åpent søndagene før jul, på julaften og i romjulen. Dette er for å ekspedere de som skal handle alt de trenger før julefreden senker seg, samt for å selge flere varer.

Arbeidstilsynet registrerer ikke noen andre typer spørsmål i forbindelse med julen enn ellers i året.

– I forbindelse med butikkarbeid i forkant av jul, får vi henvendelser om reglene for arbeidstid, overtid, avvikende avtaler for arbeidstid og hvordan man går fram for at arbeidsgiver kan søke om det, sier Birgit Espejord Jensen, brukerleder for tilsynets svartjeneste, til Dinside.no.

Videre i saken får du svar på alt du som ansatt måtte lure på om arbeidstid i jula.

Du har rett til fleksibel arbeidstid – med noen unntak

Hvorfor får butikkene ha åpent søndagene før jul og på julaften?

Søndager er hellige, og ifølge lov om helligdager og helligdagsfred skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere holde stengt disse dagene.

Men, det er noen unntak, blant annet for de tre siste søndagene før julaften: Da kan butikkene holde åpent mellom klokken 14:00 og 20:00. På julaften må de stenge klokken 16:00.

I år kan dermed alle butikker holde åpent søndagene 9., 16. og 23. desember, med loven på sin side.

Det finnes ingen regulering av åpningstid på hverdager, så mange butikker velger å utvide åpningstiden i forbindelse med julen. Siden det heller ikke er lovregulerte åpningstider på lørdager, kan butikkene ha åpent utover klokken 18:00 lørdag 22. desember, påpeker Virke.

Hvilke dager butikken ha stengt i jula?

Første og andre juledag, samt første nyttårsdag, regnes som helligdager, og det er ingen unntak i loven som gir faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere lov til å ha åpent disse dagene.

Har jeg krav på ferie i romjulen?

Dersom du ikke har avtalt et slik gode i arbeidsforholdet, må du ta ut feriedager for å få fri jul- og nyttårsaften, svarer Codex.

Spiser du ved pulten? Da skal du ha betalt

Er det forskjell på enkeltstående butikker og butikker på kjøpesentre?

Dersom butikken du jobber i ligger i et kjøpesenter og kjøpesenteret bestemmer åpningstidene, bør butikkledelsen drøfte spørsmålet om endret åpningstid med deg og dine kollegaer, før butikkens standpunkt deles med kjøpesenterets ledelse, mener Virke.

Hva sier reglene om forskjøvet arbeidstid?

De siste 14 arbeidsdagene før julaften kan arbeidstiden begynne to timer tidligere og slutte to timer senere enn den vanlige arbeidstiden, altså det som kalles «forskjøvet arbeidstid», ifølge Landsoverenskomsten, som gjelder arbeidstakere som har sitt arbeid i bedrifter som driver varehandel eller annen servicevirksomhet, med mindre overenskomst er opprettet med et annet LO-forbund.

I år kan forskjøvet arbeidstid brukes fra og med fredag 7. desember for butikker som ikke holder søndagsåpent før jul. Dersom butikken holder søndagsåpent, kan forskjøvet arbeidstid benyttes fra og med mandag 10. desember.

Det er, imidlertid, en forutsetning at forskjøvet arbeidstid drøftes med de tillitsvalgte i butikken på forhånd, og at de ansatte får et varsel om endringen senest 14 dager i forkant. I år vil det si enten 23. eller 26. november. En annen forutsetning for å kunne benytte utvidet arbeidstid i julehandelen er at utvidet arbeidstid ikke allerede er innregnet i bedriftens arbeidstidsordninger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette må du vite om du får betalt i timelønn

Og, husk at du skal få kompensasjon for forskjøvet arbeidstid:

 • Tillegget er 22 kroner timen for arbeid mellom 18:00 og 21:00 mandag til fredag, og 45 kroner per time for arbeid etter 21:00 disse dagene.
 • lørdager er timetillegget 45 kroner mellom 13:00 og 16:00, og 90 kroner etter 16:00.
 • For arbeid på søndager er tillegget 96 kroner per time.

Forutsetningen for å få noen av tilleggene over er at ukentlig arbeidstid i gjennomsnitt er 12 timer eller mer. Forskjøvet arbeidstid innenfor disse rammene er ikke overtidsarbeid. Det er også mulig å forskyve arbeidstiden for noen arbeidstakere mens de øvrige beholder sin faste arbeidstid, og arbeidstakerne kan også veksle på å ha forskjøvet arbeidstid.

Arbeidsmiljøloven har ikke regler om forskyving av arbeidstiden.

Kvinner i deltidsjobb kan tape hundretusener. Mener mannen bør ta regningen

Hvordan er reglene for deltidsansatte i jula?

Arbeidsgiver kan inngå avtale med deltidsansatte om at de arbeider ut over sin avtalte arbeidstid, noe som kalles «merarbeid».

I forbindelse med julehandelen har arbeidsgiver anledning til å pålegge merarbeid, med mindre arbeidstakeren har rett til å bli fritatt for dette, ifølge Virke.

For merarbeid betales ordinær timelønn, samt eventuelt tillegg for ubekvem arbeidstid etter tariffavtalen, dersom butikken er bundet av denne og arbeidstakeren jobber 12 timer eller mer i uka.

Og, reglene for midlertidig ansatte og ekstrahjelp?

Kanskje har du fått stilling som midlertidig ansatt eller ekstrahjelp i en butikk som trenger større bemanning i julestria.

Ifølge Landsoverenskomsten skal ekstrahjelp få lønn per arbeidet time, og har krav på tillegg for ubekvem arbeidstid dersom arbeidstiden overstiger 12 timer én enkelt uke. Ekstrahjelp får også overtidsbetaling når de arbeider ut over 37,5 timer uka, eller når de arbeider over ni timer én enkeltdag.

Sjekk din lønn: Tjener du så mye som du burde?

Men, er du deltidsansatt i en tariffbundet butikk, skal arbeidsgiveren først spørre deg og andre deltidsansatte om de vil jobbe flere timer enn sin avtalte stillingsstørrelse i jula, før de eventuelt ansetter ekstrahjelp.

Også butikker regulert av arbeidsmiljøloven kan ansette en ekstravikar i forbindelse med julen etter reglene om midlertidig ansettelse.

Hvilke overtidsregler gjelder i jula?

Arbeidsgiver kan pålegge ansatte overtidsarbeid i forbindelse med julehandelen, og ifølge Arbeidstilsynet må julesesongen i alle fall antas å vare de siste fire ukene før julaften.

Når virksomheten benytter overtidsarbeid og merarbeid i forbindelse med den utvidete åpningstiden før jul, har de ansatte normalt ikke adgang til å motsette seg dette, men i noen situasjoner kan den ansatte ha rett på å bli fritatt for overtidsarbeid.

Jo, sjefen kan tvinge deg til å jobbe overtid

Men, det er maksgrenser for overtidsarbeid i jula:

 • Overtidsarbeid er etter loven arbeid utover ni timer den enkelte dag og ut over 40 timer per uke.
 • Følger virksomheten tariffavtale, har den ansatte rett på overtidstillegg for arbeid utover 37,5 timer per uke.
 • Overtidsarbeid må ikke overstige 25 timer i løpet av en periode på fire sammenhengende uker, men det er bare de timene som defineres som overtidsarbeid etter arbeidsmiljøloven som telles med i dette «overtidsregnskapet» på 25 timer. Derfor har en ansatt i en butikk som er bundet av tariffavtale lov til å arbeide 35 timer overtid i løpet av en periode på fire sammenhengende uker.
 • Summen av vanlig arbeidstid og overtidsarbeid kan ikke overstige 13 timer i løpet av ett døgn. I butikker som er bundet av tariffavtale kan ledelsen og tillitsvalgte inngå avtale om en samlet arbeidstid på inntil 16 timer i ett enkelt døgn, men denne avtalen må være skriftlig.
 • Arbeidstakere under 18 år kan ikke settes til overtidsarbeid.

Varer overtidsarbeidet mer enn to timer, har du rett på 30 minutters pause som betales som overtidsarbeid, men ikke regnes med i overtidstimer.

Fem ting du bør vite om feriepenger

Overtidsarbeid i julen godtgjøres etter de vanlige reglene for overtidsarbeid: Arbeidsmiljøloven gir de ansatte rett på overtidstillegg på minst 40 prosent, mens Landsoverenskomsten har ulike satser for overtid som avhenger av når arbeidet finner sted, men den alminnelige satsen er på 50 prosent.

Det skal betales 100 prosent overtidstillegg i følgende situasjoner, framholder Virke:

 • I tidsrommet 21.00 – 08.00 på hverdager.
 • Etter ordinær arbeidstids slutt på dagen før en søndag og helgedag.
 • Etter 13.00 på fridager før en søndag eller helgedag.
 • På søndager og helligdager.
 • Etter klokken 13.15 på julaften.

Kan jeg kreve avspasering etter julearbeid?

Hver av partene kan kreve at overtiden de siste 14 arbeidsdagene før julaften skal avspaseres helt eller delvis, ifølge Landsoverenskomsten. I så fall skal overtidstillegget utbetales, mens fritiden avregnes time for time og gis i forbindelse med helligdag eller annen fridag innen utgangen av april 2019.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at overtidstimer avspaseres helt eller delvis også etter arbeidsmiljøloven, men det er ikke rom for å avtale avspasering av overtidstillegget.

Personvern og cookies