Arbeidssykdommene øker i Sverige

Tekst: Turid Børtnes (2000)

Svensk arbeidsliv hardt rammet

Det har vært en eksplosiv økning av arbeidssykdommer i Sverige de siste par årene. I løpet av fjoråret steg antall anmeldte arbeidssykdommer med 20 prosent sammenlignet med foregående år. I forhold til 1997-nivået er økningen på 50 prosent.

Dette er andre år på rad med en kraftig vekst på dette området. Økningen er størst blant kvinner med 22 prosent, blant menn ligger den på 17 prosent. Det er først og fremst sykdommer som skyldes stress og psykiske påkjenninger som har steget kraftig denne gangen, med en økning på 70 prosent for kvinner og 50 prosent for menn. Men fortsatt er belastningskader den største sykdomsgruppen.

Belastende arbeidsliv

– Vi kan virkelig snakke om uhelse i det svenske arbeidslivet, sier generaldirektør Kenth Pettersson i den svenske Arbetarskyddsstyrelsen. Han regner med at mørketallene er store. Det høye sykefraværet har større sammenheng med forhold på jobben enn hva som går frem av det faktiske antallet anmeldte arbeidssykdommer. Det viser seg også at en stor del av de vel 70.000 pågående sykdomstilfellene ved årsskiftet, med et sykefravær på mer enn ett år, var relatert til forhold på jobben.

I en stor arbeidsmiljøundersøkelse, foretatt tidligere i år, oppga nesten annen hver kvinne i arbeid at de kjente seg trette og motløse hver uke. Tallene var noe lavere for menn, men likevel høyere enn tidligere år.

– Forebygg

Også tallene for arbeidsulykker fortsetter å stige, det har vært en økning på til sammen 13 prosent fra 1997 til 1999. Men antallet sysselsatte har også økt, så den relative økningen er ikke så stor.

Pettersson tror det er viktig å se på mange faktorer for å skaffe seg et bilde av hva som skjer i det svenske arbeidslivet. Arbeidsgiverne og fagorganisasjonene må prioritere det forebyggende arbeidet og angripe problemene i tide. Dette arbeidet må integreres i den øvrige virksomheten. Men dessverre er det fortsatt bare et fåtall arbeidsplasser som lever opp til kravene i internkontrollforskriften på dette området.

Arbetarskyddsstyrelsen, som tilsvarer det norske Arbeidstilsynet, ønsker å ta tak i denne problemstillingen, men etterlyser mer midler til blant annet inspeksjonsvirksomheten, som stadig blir mer komplisert.

Personvern og cookies