Arbeidsrettsaker kunne vært unngått

Tre personer som diskuterer et alvorlig tema

Den siste tiden har dette rammet oljebransjen og Vestlandet hardest, og der har det vært en tredobling i antallet arbeidsrettssaker de siste årene. Med større kunnskap om loven, kunne mange av sakene ha vært unngått.

 

Stillingsvernet står sterkt

I følge NRK er årsaken til de mange rettssakene at arbeidsgivere og arbeidstakere er uenige om kriteriene for hvem som skal sies opp. I endringsprosesser stiller Arbeidsmiljøloven en rekke krav til arbeidsgivers fremgangsmåte overfor de ansatte. Lovens formål er blant annet å sikre trygge ansettelsesforhold. Ved en nedbemanning blir dette satt på prøve, og betydningen av kompetanse vurdert opp mot ansiennitet er en av de viktigste årsakene til at flere saker nå ender i retten. Arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden tolker loven på hver sin måte og blir ikke enige om hvem av de ansatte som må gå.

 

Kunnskap gir trygghet

For å bidra til gode og rettmessige prosesser er det viktigere enn noensinne å ha kunnskap om Arbeidsmiljøloven og sentrale arbeidsrettslige problemstillinger. Som tillitsvalgt spiller du en hovedrolle i arbeidsmiljøarbeidet også når det gjelder nedbemanninger. Arbeidsmiljøloven er det viktigste redskapet vi har når vi jobber med denne typen problemstillinger. Men i tillegg til loven er det viktig med kunnskap om hvordan norsk arbeidsliv er bygd opp, om aktørene i arbeidslivet, om rettspraksis og om hvordan konflikter kan og bør løses.

 

Løs saken utenfor retten

Innsatsen fra tillitsvalgte, verneombud, HR-avdelinger og andre aktører i endringsprosessene er viktig. Skal du lykkes i dette arbeidet, må du ha riktig kompetanse og vite hvor du kan få hjelp eller finne mer informasjon. Kunnskap vil gjøre deg rustet til å identifisere arbeidsrettslige problemer og finne løsningene på disse. Økt forståelse av lovverket vil gjøre at lov- og avtaleverk blir nyttige redskaper til praktisk bruk på din arbeidsplass.

Vi har et arbeidsliv i endring. Det er viktig at både arbeidsgivere og tillitsvalgte skaffer seg god kunnskap om endring og omstilling for på den måten sikre gode prosesser og færre rettssaker.

Personvern og cookies