Arbeidspress tyner privatlivet

Tekst: Turid Børtnes (2005)

Undersøker ambulansepersonell
Overvåker arbeidsmiljøet
Omstilling øker forskjellene 

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon laget en rapport om omstillinger i norsk arbeidsliv og konkludert med at mange omstillinger øker forskjellene i arbeidslivet. Høyt utdannede kommer vanligvis bedre ut av en omstilling som medfører skifte av jobb enn de som har lav utdannelse. Ansatte med lav formell utdannelse, men mye praktisk erfaring blir ofte tapere i omstillinger, skriver nettstedet til AFI.Hørselsskader representerer omkring halvparten av alle yrkesskader som meldes til Arbeidstilsynet. Nå har Det europeiske arbeidsmiljøsenteret utpekt 2005 til Hørselens år, noe forskerne håper skal bidra til økt forskning og forebygging av hørselsskader. Slike skader oppstår unntaksvis som følge av fritidsaktiviteter, men er en vanlig skade på industriarbeidsplasser, sier forsker Marit Skogstad ved Statens arbeidsmiljøinstitutt til nettstedet stami.no. De farligste arbeidsplassene er der støynivået veksler sterkt, med tidvis dramatisk høy støy, for eksempel slag av metall mot metall. Det kan ta mange år før støyskadene merkes i form av øresus eller nedsatt hørsel. Hver femte nordmann har en arbeidsgiver som forlanger overtidsarbeid daglig eller ukentlig. Seks av ti arbeidstakere mener at hardt arbeidspress går ut over kvaliteten på privatlivet. Dette går frem av en spørreundersøkelse firmaet Visendi AS har utført for Dagsavisen. Det er bare 6 prosent som har en jobb som ikke innebærer hardt arbeidspress, så mange som 14 prosent av de spurte mener at jobben i stor grad går ut over privatlivet. Det er de mellom 35 og 44 år med jobb i privat sektor som har det tøffest på dette området. Fagfolk mener at mye av problemet er forventningene om at vi skal være tilgjengelige til enhver tid. Økte krav må følges opp av bedre mulighet til mestring gjennom økt kompetanse, mer selvbestemmelse og innflytelse over jobbsituasjonen.
Hvordan takler ambulansepersonell de store påkjenninger som følger av jobben? Nå blir de alle, ca 3.000 personer, bedt om å delta i en spørreundersøkelse der det blant annet spørres om hvor mye de drikker og om de er deprimerte. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) skal undersøke hvordan arbeidssituasjonen påvirker den fysiske og psykiske helsen. Ambulansepersonell har mange sterke opplevelser i forbindelse med arbeidet, de kommer først til alvorlige ulykker og må ta seg av alvorlig skadde eller syke mennesker, kanskje barn. Undersøkelsen skal finne ut om dette kan få negative konsekvenser, eller om de som velger dette yrket er bedre rustet til å møte slike situasjoner enn andre. Spørreundersøkelsen, som er et samarbeidsprosjekt med Ullevål sykehus og Universitet i Oslo gjennomføres i løpet av 2005 med oppfølging året etter.
Arbeidstilsynet, Statistisk sentralbyrå og Statens arbeidsmiljøinstitutt skal på initiativ fra Arbeids- og sosialdepartementet samle og systematisere kunnskap om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader. Det er alt for lite dokumentasjon og kunnskap om dette området, og den som finnes er usystematisk og spredt. Blant annet er det bare 15 til 20 prosent av arbeidsulykker behandlet ved Oslo legevakt som rapporteres videre til Arbeidstilsynet. Kunnskapen som samles inn kan blant annet benyttes som et grunnlag for utforming av politikk eller gjennomføring av praktiske tiltak når det gjelder bedre arbeidshelse og arbeidsmiljø.

Personvern og cookies