Arbeidsmiljøsenteret er blitt IA-bedrift

(2002)
Arbeidsmiljøsenteret og Trygdeetatens arbeidslivssenter i Oslo har inngått en samarbeidsavtale om å jobbe for et mer inkluderende arbeidsliv.
«Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv» ble undertegnet av partene i arbeidslivet og myndighetene 3. oktober i fjor. Det er et mål for initiativtakerne at flest mulig bedrifter skal inngå egne avtaler med Trygdeetaten for bli såkalte IA-bedrifter. Når Arbeidsmiløjøsenteret nå har inngått en slik avtale, innebærer det blant annet at virksomheten forplikter seg til å: Redusere sykefraværet Tilsette flere medarbeidere med redusert funksjonsevne Øke den reelle pensjonsalder Det er en forutsetning at arbeidsgiver og tillitsvalgte jobber sammen for oppnå målene i avtalen, og samtlige virksomheter som inngår slike avtaler forplikter seg til å utarbeide egne delmål.
24 dager i året
Når Arbeidsmiljøsenteret nå har inngått en IA-avtale, følger det med en del rettigheter. – Vi får anledning til å bruke «aktiv sykmelding» uten forhåndsgodkjenning av trygdeetaten. Medarbeiderne får utvidet rett til å ta i bruk egenmeldinger. De nye grensene er åtte kalenderdager ved hvert sykdomstilfelle, med et samlet tak på 24 dager i året. Egenerklæringen skal brukes som grunnlag for en dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, forteller fungerende direktør Paul Norberg. Bedriftshelsetjenester i IA-virksomheter får også en egen refusjonstakst i folketrygden for å arbeide med å tilbakeføre langtidssykmeldte/uførepensjonister i arbeid. Et av de operative målene med kampanjen «Inkluderende arbeidsliv» er å senke sykefraværet med 20 prosent innen utgangen av 2005. Det pågår en diskusjon både på arbeidsplassene og blant arbeidslivsforskere om hvorvidt det er mulig å oppnå lavere fravær så lenge målet er at blant annet funksjonshemmede og eldre arbeidstakere skal inkluderes på arbeidsplassene i større grad enn i dag. – En slik offentlig debatt er nødvendig for å satt fokus på helt sentrale forhold i arbeidslivet. På bakgrunn av et stramt arbeidsmarked og en langvarig tendens til økning i sykefraværet er det positivt at myndigheter og partene i arbeidslivet setter i gang en slik kampanje. Praksisen ved mange bedrifter er den motsatte av målene med «inkludering» av medarbeidere. Arbeidstakere har vanskelig for å få jobb når de har passert 50 år, og krav til økt inntjening fører ofte til rasjonalisering hvor de som ikke kan yte maksimalt blir sittende med «svarteper». Det skal en betydelig adferdsendring til i norske bedrifter for å oppnå en større grad av inkludering, og samtidig opprettholde et så godt arbeidsmiljø at det vil påvirke sykefraværet. Det er viktig at ingen går i skyttergravene når disse spørsmålene skal debatteres. Noe fasitsvar finnes ikke. Men Arbeidsmiljøsenteret, som er en komplett leverandør av arbeidsmiljø- og HMS-tjenester, ser det som viktig å delta som aktør i «Inkluderende arbeidsliv», og vi håper å kunne se resultater i egen virksomhet, sier Norberg.
Personvern og cookies