Arbeidsmiljøloven revideres i 2009

Tekst: Turid Børtnes (2008)
– Vi kan ikke møte finanskrisen med å svekke arbeidsmiljøet. Nå er det viktigere enn noensinne å satse videre, sier statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
Endringene i arbeidsmiljøloven vil i hovedsak dreie seg om et styrket varslervern, visse overtidsbegrensninger og en ny diskusjon om aldersgrenser i arbeidslivet. Regjeringen tar sikte på en lovproposisjon våren 2009.
Den siste tiden har det vært mye diskusjon om overtidsregler for arbeidstakere som arbeider i særlig uavhengig stilling. Saken har vært på høring i lengre tid, men departementet har valgt å vente med å trekke noen konklusjoner. Høringssvarene viser at det er stor uenighet blant arbeidslivets organisasjoner om arbeidstakere i særlig uavhengig stilling har rett på overtidsbetaling eller ikke.
Nå antyder statssekretæren at det kan bli aktuelt med begrensninger i forhold til overtid for denne gruppen arbeidstakere.

Turnusarbeid
Jan-Erik Støstad nevner også forslaget fra Holden-utvalget som har utredet arbeidstidsregler for skift- og turnusarbeid samt ufrivillig deltid. Dette utvalget foreslår at arbeidstiden for de som jobber tredelt turnus, blir redusert jo mer natt- og søndagsarbeid de ansatte har.
Denne saken blir sendt ut på høring i løpet av høsten.
Arbeidsmiljølovens aldersgrense på 70 år for arbeidstakere skal også drøftes. Det kommer ikke til å bli foreslått noen spesifikk grense, men forskjellige alternativer vil bli lagt frem. Saken skal være klar i løpet av første halvår 2009.
Et partssammensatt utvalg om medvirkning og medbestemmelse vedrørende styrerepresentasjon, arbeidsmiljøutvalg og verneombud, som er blitt satt ned i høst, jobber blant annet med å få økt status til disse oppgavene i bedriftene.
I 2010 vil regjeringen ha klar en Stortingsmelding om arbeidsmiljø, som blant annet skal bygge på NOAs arbeid med registrering av utviklingen i arbeidslivet. Her vil en videre oppdatering av arbeidsmiljøloven også være med. (NOA = Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse).

Solidaransvar
Regjeringens arbeid for å hindre sosial dumping i arbeidslivet har gitt gode resultater, men når overgangsordningene for individuelle arbeidstakere fra nye EU-land fases ut våren 2009, er det behov for nye tiltak.

I den forbindelse er det laget en handlingsplan 2, forteller Støstad. Den innebærer økte ressurser til Arbeidstilsynet med 10 millioner kroner, effektivisering av allmenngjøringsordningen, solidaransvar for oppdragsgivere etter samme lovbestemmelse, ID-kort til renholdsbransjen, regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og innen renhold, rett til yrkesskadeforsikring og informasjon og veiledning.
Solidaransvar innebærer at hvis en arbeidstaker ikke får utbetalt lønna si, så kan hun eller han gå til oppdragsgiver og kreve betaling der.
– Det vil føre til at firmaene lenger oppe i kontraktkjeden vil bli mer varsomme med hvilke andre firmaer de tar inn til oppdraget, forklarer Støstad. Lederne i seriøse foretak må ta ansvar for at avtaler er på plass og at de holdes. En modell for solidaransvar skal sendes ut på høring våren 2009.Regjeringen kommer også til å arbeide for et bedre og mer anstendig arbeidsliv globalt, blant annet skal Norges politikk overfor ILO gis et løft.

Personvern og cookies