Arbeidsmiljølov for skoleelever

Tekst:  Turid Børtnes (2002)
Etter flere år med saken i dødvannet har Stortinget nå vedtatt lovbestemmelser som skal sikre skoleelever og studenter et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø.
De nye lovbestemmelsene innebærer at et statlig, uavhengig tilsyn skal ha ansvar for at elever får rett til et godt læringsmiljø på samme måte som arbeidsmiljøloven sikrer arbeidstakerne. Men fortsatt er det kommunene som skal ha tilsyn med det fysiske skolemiljøet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det nye er at elevenes psykososiale arbeidsmiljø skal sikres slik at det samlet sett blir et tilfredsstillende læringsmiljø i norske skoler. Det statlige tilsynet skal gripe inn i de tilfellene der det kommunale ikke fungerer som det skal, og det skal ha overoppsynet med det psykososiale miljøet.

Statlig tilsyn
– Statens utdanningskontor, som fra nyttår vil bli underlagt fylkesmannen sammen med fylkeslegene, får tilsynsmyndighet, opplyser rådgiver Johan Sverre Rivertz i Utdannings- og forskningsdepartementet. Han mener at dette vil sikre et uavhengig statlig tilsyn siden skolene er underlagt kommunene, og at tilsynet besitter den nødvendige kompetanse gjennom fylkeslegene. I lovbestemmelsene legges det vekt på at både elever og foreldre får økt medbestemmelse og klagerett. Skoleelever som klager over for eksempel dårlig inneluft, umulig læresituasjon på grunn av bråk eller mobbing kan ta opp saken med skolens lokale arbeidsmiljøutvalg. Hvis det likevel ikke blir gjort noe med saken, kan den klages inn for det overordnede statlige tilsynet, som har fullmakt til å komme med pålegg om utbedringer.

Mot mobbing
Skolene får plikt til å holde elevrådet, foreldrerådet og andre organ der elever og foreldre er representert, løpende underrettet om alle forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet. Elever og foreldre skal tas med i planleggingen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen. Lovbestemmelsene legger vekt på den plikt som personalet ved skolene har til å gripe inn dersom de ansatte blir klar over at en elev blir utsatt for mobbing, vold, rasisme eller diskriminering.

Studenter
Lovforslaget om skoleelevers arbeidsmiljø skal tas inn som et eget kapitel i opplæringsloven, ikke i arbeidsmiljøloven. Studenter skal sikres på samme måte ved en endring i lov om universiteter og høgskoler. Når det gjelder universitet og høgskoler skal ansvaret for et fullt forsvarlig læringsmiljø på institusjonen legges til styret. Dette ansvaret vil omfatte både fysisk og psykisk arbeidsmiljø. I en rekke punkter konkretiseres det hva det er rimelig å sørge for når det gjelder lokaler, lysforhold, inneklima, vedlikehold med mer. Det skal lovfestes et læringsmiljøutvalg for å sikre studentene medbestemmelse. Lovbestemmelsene fører ikke til økonomiske utlegg for kommunene og fylkeskommunene da de ikke innebærer noen endringer til dagens krav til det fysiske og psykososiale skolemiljøet eller nye standarder for skolebygg.

Personvern og cookies