Arbeidsmiljø – nøkkelen til velferd

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

– En god jobb i en god virksomhet er det beste svar på tidens utfordringer. Det skaper en vinn-vinn situasjon med høy motivasjon, produktivitet og kvalitet og derigjennom et bedre samfunn.

Dette er den danske professor Tage Søndergård Kristensens svar på hva som kan gi oss fortsatt velferd i dagens globaliserte samfunn. Søndergård Kristensen viste under sitt foredrag på Arbeidsmiljøkongressen i Bergen hva slags effekter gode arbeidsbetingelser får for resten av samfunnsutviklingen.

Sosial kapital

Professoren tok utgangspunkt i det han kalte virksomhetens sosiale kapital, det vil si samarbeidsevne, tillit og rettferdighet. Han nevnte ferske eksempler fra arbeidslivet, blant annet hvilken effekt satsing på anerkjennelse og respekt i arbeidet fikk for det samlede salget i 48 lokale avdelinger i en stor dansk finansiell virksomhet. Det resulterte i en markert salgsøkning. Tillit handler om at de ansatte stoler på ledelsen og motsatt, og tillit kollegene mellom. Den bygges opp ved troverdig atferd, men det tar tid, minst fem år, mente Søndergård Kristensen.

Får konsekvenser

Rettferdighet dreier seg om fordeling av lønn, forfremmelser og oppsigelser, frynsegoder, anerkjennelse osv. I tillegg er det viktig å følge prosesser som alle anser som riktige, sørge for tilstrekkelig informasjon og behandle alle med respekt. Arbeidsmiljøundersøkelser viser at de arbeidstakerne som har høyest skår på rettferdig behandling på arbeidsplassen, føler seg minst utsatt for stress i arbeidet. Det er også funnet klare sammenhenger mellom risiko for dårlig helse og en følelse av å bli urettferdig behandlet. Samarbeidsklimaet i en virksomhet gir tilsvarende utslag, et dårlig samarbeidsklima fører til økt risiko for å få en depresjon, viste en undersøkelse blant nesten 5.000 finske sykehusansatte.

Godt arbeidsmiljø

Søndergård Kristensen presenterte verdens korteste spørreskjema for å få rede på hvordan det står til med virksomhetens sosial kapital: Kan man stole på hva ledelsen sier? Stoler ledelsen på at medarbeiderne gjør en skikkelig jobb? Blir konflikter løst på en rettferdig måte? Blir arbeidsoppgavene rettferdig fordelt? Hvis svaret er ja på alle spørsmålene, har virksomheten et godt psykisk arbeidsmiljø. – Dette er en strategisk investering. Tilleggsgevinsten ved et bedre arbeidsmiljø er bedre kvalitet og produktivitet. Bedre kvalitet i ytelsene gir mer tilfredse kunder, og ansatte som trives får bedre helse. Dette er den positive spiralen, den negative spiralen gir motsatt resultat. Som eksempel nevnte professoren en undersøkelse som viste sammenhengen mellom ferie blant de ansatte på et dansk sykehus og økt dødelighet blant pasienter med lårhalsbrudd. På grunn av ferien ble bemanningen redusert og stressnivået økte blant dem som var igjen. Andre undersøkelser har vist det samme, det er sammenheng mellom lav bemanning, økt stressnivå og flere utilsiktede hendelser med økt dødelighet på sykehus.

Verdens beste land?

Søndergård Kristensen pirket også litt bort i den norske selvfølelsen når det gjelder vurderingen av hvilket land som har verdens beste levevilkår. Han viste til en rekke undersøkelser vedrørende arbeidsmiljøforhold i Vest-Europa, der Danmark stort sett havnet på topp, tett fulgt av de øvrige nordiske land. Norge var ikke med, kort og godt fordi vi står utenfor EU. Men når det gjelder kombinasjonen av fødselsrate og yrkesdeltakelse blant kvinner ligger Norge svært godt an, foran Danmark og med Island på en suveren førsteplass. Ellers tar Danmark førsteplassen på en rekke områder, slik som jobbtilfredshet, tillit og utviklende arbeid. Vi har likevel problemer i Norden, det gjelder blant annet globalt konkurransepress, stor ustabilitet i ledelsen, outsourcing, nedbemanning og tilsvarende samt en stigende andel med grenseløst arbeid.

Personvern og cookies