Arbeidsmiljø mellom to permer

Tekst:  Grethe Ettung (2006)
Bøker med stor spennvidde kjennetegner forlagenes arbeidsmiljøutgivelser høsten-2006. I noen bøker er det harde faktakunnskaper, noen er nyttige håndbøker, mens andre er preget av ideologiske drøftinger. Mange vil sikkert sette pris på at klassikeren «Når veven rakner» blir utgitt på nytt. Boka omhandler mobbing på arbeidsplassen, og er skrevet av Jon Sjøtveit.

Kollektivet og individet – en debattbok 

Mange ser et klart behov for å gå bak slagordene og de vante forestillingene om hva som er solidaritet, fellesskapets beste og den enkeltes rettigheter. Kollektiv og individ har kommet i stand gjennom idédugnader og meningsbrytninger. Bidragene er skrevet av kjente fagforeningsfolk, aktivister i frivillige organisasjoner og toneangivende forskere. Blant problemstillingene de reiser er: – Er de gamle «arbeiderkollektivene» i ferd med å forsvinne, eller har de bare skiftet kjønn, farge og næring? – Hvorfor er det viktig at tillitsvalgte skal hindre folks ønske om fleksibilitet? – Svekkes eller styrkes de kollektive organisasjonsformene gjennom IA-avtalen og krav om tilrettelegging for den enkelte?
Gyldendal Akademisk. 164 sider. ISBN: 8-20-535750-1

Arbeidsledig – hva nå?   

Her er faglige råd til hjelp for den arbeidsledige i jakten på nytt arbeid. Boken inneholder blant annet oversikt over lover og regler rundt arbeidsledighet og omskolering, hjelp til å kartlegge seg selv og jobbmuligheter, råd om hvordan man finner jobben som passer, hjelp til å takle fortvilelse og frustrasjon, tips til utforming av søknad og CV og forberedelse til jobbintervju.
Gyldendal Akademisk. 100 sider. ISBN: 8-05-35323-9

Arbeidsliv i omstilling   

Er vi inne i en utvikling hvor arbeidstakere får kortere og mer flyktige ansettelsesforhold? Blir arbeidslivet mer brutalt, slik at flere i yrkesaktiv alder støtes ut av arbeidsmarkedet? Eller skaper endringene stimulerende utfordringer som bedrer arbeidstakernes muligheter for utfoldelse og inntekt? Boken belyser omstilling som i dag gjør seg gjeldende i norsk arbeidsliv med utgangspunkt i ulike faglige perspektiver og ståsted, både fra virksomhetenes og arbeidstakernes side.
Utgis i løpet av oktober.
Fagbokforlaget. Ca. 225 sider. ISBN: 82-45-00398-0

Verneombudet – En håndbok  

Dette er en totalt revidert utgave av Verneombudshåndboka som i lang tid har vært utsolgt fra forlaget. Forfatterne skriver i et nedenfra-perspektiv om sentrale forhold på norske arbeidsplasser og vil gjennom boka bidra til å heve den lokale aktiviteten. Boka innholder ny forskning og arbeidsmedisinske funn, bearbeidet miljøkunnskap, oversikter og råd om riktige handlinger for et bedre arbeidsmiljø.
Utgis i løpet av oktober
Gyldendal Akademisk. 304 sider. ISBN: 82-05-35116-3

I klem eller balanse? – Om arbeid, stress og familieliv   

Mange mennesker strever med å få jobb og familie til å gå opp. Her drøftes hva som kan gjøres for at man skal lykkes med det: Hva kan samfunnet gjøre for å legge forholdene til rette? Hva er arbeids-givers ansvar for å forhindre at jobb og familie skal komme i konflikt? Hva kan den enkelte gjøre for å lykkes både med arbeidet og familien?
Utgis i løpet av september.
Fagbokforlaget. 350 sider. ISBN: 82-450-0325-5

Teamorganisering   

Boken gir kunnskap om hva teamorganisering er, hva teamorganisering bidrar til, og hva en bør ta hensyn til for å få organisasjonsformen til å fungere. Den formidler praktiske tips, råd og konkrete erfaringer om når teamorganisering egner seg, på hvilken måte det fungerer, muligheter, og om feller og farer. Utgis i løpet av oktober.
Fagbokforlaget. Ca. 200 sider. ISBN: 82-450-0078-7

Omstilling i offentlig sektor   

Denne boken ønsker å imøtekomme et behov for en pedagogisk og samlet fremstilling av sentrale arbeidsrettslige spørsmål ved ulike former for omstilling i offentlig sektor, med særlig vekt på situasjonen i staten. Utgis i løpet av november.
Universitetsforlaget. 300 sider. ISBN: 82-15-00832-1

Når veven rakner   

Dette er den «klassiske» boka om mobbing på arbeidsplassen, utgitt første gang i 1992. Boka handler om solidaritet og mobbing, samhold og splittelse, maktovergrep og motstand, innlevelse og likegyldighet. Forfatteren har en sterk tro på at kollektivet og kollegene sammen kan skape en arbeidsplass som med raushet og omtanke vil hindre trakasseringer og overgrep. Den nye utgaven er oppdatert med fakta fra ny forskning og utvidet med et kapittel om mobbing og herskerteknikker.
Gyldendal Akademisk. 164 sider. ISBN: 82-05-35749-8

Styring og vern – 3. utgave
Gerd Engelsrud Styring og vern gir en oversikt over de fleste emner innen arbeidsretten – både på individuelt og kollektivt nivå. Kommuner og fylkeskommuner står i fokus. Generelle emneområder som tilsetting, lønn, arbeidstid, ferie, arbeidsmiljø, oppsigelse, avskjed, tillitsvalgte, fagforeninger, tariffavtaler og arbeidskonflikter behandles i lys av aktuelle offentligrettslige regler og tariffavtaler i kommunesektoren. Det kommunalrettslige og praktiske perspektivet vektlegges gjennom konkrete problemstillinger.
Cappelen. 384 sider. ISBN: 82-02-224855-8

Personvern og cookies