Arbeidsmiljø mellom to permer

(2006)
Konflikthåndtering, endringsledelse og begrepet «langtidsfrisk» står sentralt i noen av de arbeidslivsbøkene som allerede er å få kjøpt. I tillegg kommer flere forlag ut med ny arbeidslivslitteratur nærmere jul.

Håndbok i konflikthåndtering Forfatter: Anne M. Lystad
Dette er en aktuell bok i konflikthåndtering fra forlaget Akribe. Her gir forfatteren en enkel og konkret innføring og veiledning i å forebygge, håndtere og løse konflikter, enten det gjelder konflikter i organisasjoner eller enkeltmennesker imellom. Boka er aktuell for ledere, tillitsvalgte og ansatte, og kan brukes både i arbeidslivet og i undervisningen. Forfatteren ønsker at boka skal bidra til å sette konflikthåndtering og forebygging av konflikter på dagsordenen, for dermed å bedre arbeidsmiljøet og minske sykefraværet. På områdene arbeidsmiljø og kontraktsvern er boka oppdatert i forhold til arbeidsmiljøloven 2006. Håndbok i konflikthåndtering ble utgitt første gang i 1995. Dette er en totalt revidert og nyskrevet utgave. Forfatter Anne M. Lystad er utdannet psykiatrisk sykepleier og ansatt som seniorrådgiver i forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund (NSF). Hun har veilederkompetanse, har vært lærer ved sykepleierhøgskole og har mange års ledererfaring. Lystad har hatt verv som tillitsvalgt, verneombud og meddommer i arbeidsretten. Forfatterens spesialområde er knyttet til arbeidsmiljø med helse, miljø og sikkerhet (HMS) og inkluderende arbeidsliv (IA). Forlaget Akribe AS. 268 sider. ISBN 82-7950-103-7

Langtidsfrisk Forfattere: Johnny Johnsson, Anders Lugn og Birger Rexed
Johnny Johnsson er bedriftslege i Store Enso i Sverige, og er opphavet til begrepet langtidsfrisk. Et begrep som også begynner å bli kjent i Norge, og som mange ønsker å fokusere på, i stedet for hele tiden å trekke fram det mer negative begrepet «sykefravær». Forfatterne ser på muligheten av å snu utviklingen, og de lanserer en omfattende oppskrift på hvordan det er mulig å erobre samfunnets største uutnyttede ressurs; helsen. I boka forteller forfatterne hvordan kartongfabrikken Fors ble Sveriges friskeste bedrift, og de beskriver en metode som de ser på som et forstadium til en ny samfunnsmodell. Forlaget Genesis. 247 sider. ISBN 82-476-0331-4
Endringsledelse og ledelsesendring Forfattere: Bjørn Hennestad og Øyvind Revang i samarbeid med Fred Strønen.
Vår globale verden endrer seg raskt og færre og færre virksomheter har stabile rammebetingelser. De fleste organisasjoner må endre seg for i det hele tatt å overleve. For alle disse virksomhetene utgjør endringsledelse en avgjørende kompetanse. I boka presenteres og diskuteres et bruksnyttig rammeverk for håndtering av styrt endring. Fremfor å legge hovedvekten på planlegging, retter forfatterne oppmerksomheten mot endringsledelse som realisering av ideer. Boka bygger på antakelsen om at det å forstå endringer og lede endringer vil være en avgjørende kompetanse i organisasjoner. Dette er en bok for den teoretisk orienterte praktikeren og den praktisk orienterte teoretikeren. Boka er rikt illustrert med eksempler fra norske virksomheter. Bjørn W. Hennestad er professor i organisasjonskultur og lederskap ved Handelshøyskolen BI. Øivind Revang er professor i Endringsledelse ved Handelshøyskolen BI. Fred H. Strønen er førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo. Universitetsforlaget. ISBN 8215006418 – 212 sider
Arbeidsledig – hva nå? Forfatter: Inger Anita Merkesdal Hall
Her er faglige råd til hjelp for den arbeidsledige i jakten på nytt arbeid. Boken inneholder blant annet oversikt over lover og regler rundt arbeidsledighet og omskolering, hjelp til å kartlegge seg selv og jobbmuligheter, råd om hvordan man finner jobben som passer, hjelp til å takle fortvilelse og frustrasjon, tips til utforming av søknad og CV og forberedelse til jobbintervju. Gyldendal Akademisk – 139sider. ISBN-10: 82-05-35323-9
«I draumen sprang eg – «. Eit liv med polio Forfatter: Bjørg Holm
I boka «I draumen sprang eg -» fortel Bjørg Holm om livet sitt – om oppvekst, utdaning, arbeid, familieliv og organisasjonsinnsats – slik det vart prega av polioen ho fekk som femåring. Polioen følgde med på livsvegen, han merkte vonene, draumane, planane, innsatsen og livsbanen. I strevet for å finna gode løysingar har Bjørg Holm møtt arroganse, kulde og kunnskapsløyse, men også opne, varme og dugande fagfolk som gav henne ein betre livskvalitet. Boka fortel om en person som med sterk vilje og hardt arbeid har forma livet sitt, forsert barrierar og organisert verksemd for å spreia kunnskap om polio og seinskadar etter sjukdomen. Bjørg Holm har mellom anna vore med og skipa Troms lag for polioskadde, det fyrste diagnoselaget i landet for polioskadde, der ho var den fyrste leiaren. Ho sat og i hovudstyret i Landsforeningen for polioskadde (LFPS) som vart skipa i Bergen i 1991. Kunnskapsløysa var stor etter at polioen var «overvunnen» og vart «den gløymde sjukdomen». Bjørg Holm har vore sentral i arbeidet for å gje fagfolk og dei som vart råka av polio meir kunnskap om sjukdomen og følgjene for dei som fekk han. Boka vil gje levande innsikt, vidsyn og kunnskap til alle helsearbeidarar som møter varige sjukdomar og funksjonshemmingar, til studentar, til andre med polio og til familie og vener og kollegaer som kan få vita meir om sider ved og kjensler knytte til eit liv med polio. Forlaget Aldring og helse 2006. ISBN-13: 878-82-8061-062-1
Personvern og cookies