Arbeidsmiljø mellom to permer

tekst:  Paul Norberg (2006)
Bøker med stor spennvidde kjennetegner forlagenes arbeidsmiljøutgivelser. Nettverksbygging, arbeidslivsjus og psykologi preger de bøkene vi presenterer i dag.
Tenk nettverk Kerstin Marthinsen (redaktør)  
Virtuelle, reelle, personlige, profesjonelle, mektige og nyttige; nettverkene er langt fra nye, men mer aktuelle enn noensinne. Hva innebærer flere, sterkere og større nettverk for den enkelte? Hvordan etablere og vedlikeholde nettverk? Hvilke konsekvenser får dette for arbeidstakeren? For frilanseren? For virksomhetslederen eller den selvsten-dig næringsdrivende? Og sist, men ikke minst: Hvilke konsekvenser får økt bruk av nettverksforbindelser for demokratiet og for vårt forhold til begreper som rettfer-dighet og moral? Til sammen utgjør bidragene til «Tenk nettverk» en veiledning til sider ved nettverksfenomenet det kan være fornuftig å benytte seg av, og fallgruver det er viktig å være oppmerksom på. Vidarforlaget, ISBN 82-7990-055-1, Pris: kr. 298,-

Inngåelse og avslutning av arbeidsforhold 4. utgave, Forfatter: Thor-Erik Johansen  

Hvilken beskyttelse finnes i lovverket for ansatte? Hva er formelt riktig ved ansettelser og oppsigelser? Hva er egentlig prøvetid? Kan en ansatt bli omplassert uten å få mulighet til å protestere? Når bør arbeidsgiver fastholde en oppsigelse? Denne nye, utvidede utgaven av boken vil oppklare, forklare, informere og gi viktige råd innenfor et stort rettsområde; arbeidsrett. Boken gir en omfattende fremstilling av de regler som gjelder, og av rettspraksis. Den vil ha stor nytteverdi for arbeidslivets praktikere som raskt kan finne relevante rettskilder, og den innholder en rekke konkrete råd til alle parter i arbeidslivet. Boken er med hensikt gitt en direkte og ofte uhøytidelig form med stor leseverdi. Thor-Erik Johansen regnes som en av landets mest erfarne arbeidsrettsjurister. Han har vært politifullmektig, dommerfullmektig, statssekretær i Justisdepartementet, advokat i LO og driver nå privat praksis i Oslo. Han har 30 års erfaring fra norsk rettsvesen. HøySkoleforlaget AS, ISBN 82-7634-737-1, 585 sider – Pris: kr. 649,-

Ny personalpsykologi for et arbeidsliv i endring 2. utgave, Redaktører: Per Øystein Saksvik og Kjell Nytrø  

Målet med denne boken er å analysere og utfordre etablerte forestillinger om personalarbeid i organisasjoner. Forfatterne utfordrer leseren til å være med på en diskusjon om utviklingstrender vi ser i dag, gjennom å presentere nye perspektiver på personal- og organisasjonspsykologi. Arbeidslivets utvikling går raskt og forskningen likeså, bl.a. fikk vi en ny arbeidsmiljølov i 2006. Boken er utformet slik at den kan brukes som et redskap i aktiv problemløsning i personal- og organisasjonsarbeid. Hvert enkelt kapittel kan leses for seg. Boken er skrevet for studenter i personal- og organisasjonspsykologi ved universiteter og for studenter i organisasjonsfag i den økonomisk-administrative utdanningen. Den kan også være et viktig hjelpemiddel for ledere og mellomledere med personalansvar, og kan i tillegg være nyttig for den enkelte arbeidstaker og tillitsvalgte. Per Øystein Saksvik er professor i psykologi ved NTNU. Kjell Nytrø er førsteamanuensis i psykologi samme sted. Cappelen, ISBN 82-02-26337-9, 336 sider – Pris: kr. 398,-

Arbeidslivets spilleregler Forfattere: Tom Beck, Arve Due Lund og Nils Storeng
Boken gir en bred oversikt og generell innføring i aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger, grunnleggende rettigheter og plikter mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og organisasjon. Dessuten presenteres sentrale lover, tariffavtaler og arbeidsgivers styringsrett. Boken gir en oversikt over de tillitsvalgtes rolle, de ansattes rett til medbestemmelse og representasjon samt den kollektive arbeidsrett. Avslutning og opphør av arbeidsforholdet er viet stor plass. Boken er oppdatert til den nye arbeidsmiljøloven, og vil være et nyttig hjelpemiddel for praktikere som tillitsvalgte, arbeidsgivere, advokater og studenter. Universitetsforlaget, ISBN -10: 82-15-01035-0, 558 sider – Pris: kr. 499,-

Personvern og cookies