Arbeidsliv mellom to permer

Tekst: Vemund Jensen (2005)

 

Flere forlag er ute med bøker som beskriver arbeidsliv og ulike trekk i samfunnslivet. Omstillinger, ny arbeidsmiljølov, funksjonshemmedes plass i samfunnet og barns møter med det fleksible arbeidslivet er noen av temaene som behandles.

Annerledeslandet – Om framtid og utviklingstrekk i Norge. Ivar Frønes.
Sosiologiprofessor Ivar Frønes prøver i denne boka å besvare hva som preger utviklingen i Norge. Hvilke konsekvenser kan valg av for eksempel utdanning, jobb og pensjonsalder i dag få for fremtidens utvikling? Spesielt kapittel 6 og 7 er spennende. I det første gjennomgår Frønes utviklingen i tiden vi bruker på arbeid og går rett inn i debatten om tidsklemma. Neste kapittel går inn på pensjonsalder og det Frønes kaller den arbeidsfrie fase og diskusjoner rundt konsekvensene av at vi stadig blir eldre, men samtidig vil pensjoneres like tidlig som før. Et press mot stadig mer fritid, samtidig som Norge behøver flere i arbeid er en annen sentral diskusjon. Gyldendal Akademisk. 98 sider. ISBN: 82-05-34579-1. Pris: 168,-

Gullfisk eller sardin? – Hvordan øke omstillingsevnen i bedrifter og organisasjoner. Liza Rudolfsson.
Boka er oversatt fra svensk og tar for seg organisasjoner og evnen til endringer. Rudolfsson setter opp to modeller: Sardinboksen, hvor både medarbeidere og ledere holder seg på sine faste plasser og instrukser er fast praksis. Gullfiskbollen, hvor medarbeiderne selv driver forandringene fremover, handler på eget initiativ og beveger seg på tvers av stringente strukturer, er selvfølgelig den svenske sivilingeniørens favoritt. Frigjør deg fra sardinboksens spilleregler og skap lønnsomme organisasjoner med god omstillingsevne, det er bokens credo. Gyldendal Akademisk. 240 sider. ISBN: 82-05-34331-4. Pris: 299,-

Valgfrihetens tid – Omsorgspolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet. Berit Brandth, Brita Bungum og Elin Kvande.
Hvilke omsorgsordninger gir tid til barn samtidig som de ivaretar likestilling? Hvordan legger arbeidsliv og velferdsstatspolitikk føringer på foreldres tid til omsorg? Er valgfrihet det foreldre trenger i det moderne arbeidslivet? Dette er bare noen av de spørsmålene de tre sosiologene prøver å besvare. Boka bygger på fire større forskningsprosjekter som har gjennomgått fedres bruk av foreldrepermisjoner, tidskontoordningen, kontantstøtten og forskjellige europeiske ordninger for foreldrepermisjon. Gyldendal Akademisk. 199 sider. ISBN: 82-05-34529-5. Pris: 299,-

Vi – De andre og Oss – Kulturpsykologiske perspektiver på funksjonshemning med vekt på identitet og myndiggjøring. Anne-Kristine Schanke.
Boka tar opp dilemmaer behandlere står oppe i, erfaringer mennesker med funksjonshemning har i møter med hjelpeapparatet og behandlerkulturen og hvordan dette utspilles i samfunnet. Forfatteren Schanke er sjefspsykolog ved Sunnaas sykehus og har lang erfaring fra møter med funksjonshemmede. Hun ønsker å utfordre tradisjonelle faglige tenkemåter og kulturelle stereotypier. Boka gir blant annet en beskrivelse av de funksjonshemmedes situasjon i Europa gjennom historien, den sosiologiske forståelsen av funksjonshemning, medias rolle og kulturelle og samfunnsmessige barrierer personer med funksjonsnedsettelser møter. Forlaget Aldring og helse. 120 sider. ISBN: 82-8061-048-0. Pris: 160,-

Arbeidsrett.no – Kommentarer til arbeidsmiljøloven. Henning Jakhelln og Helga Aune
28 advokater og jurister har under ledelse av de to redaktørene skapt denne mursteinen av en kommentarutgave til den nye arbeidsmiljøloven. Boka finnes også på nettet med ajourførte kommentarer. Den gir fyldige kommentarer til alle paragrafene i loven og gir oversikt over relevante rettskilder til hver bestemmelse. Dette er ikke en bok du leser fra perm til perm. Det er en oppslagsbok for bedriftsledere, personalansvarlige, tillitsvalgte, verneombud, jurister og deler av den offentlige forvaltningen, Damm & Søn. 1216 sider. ISBN 82-04-10165-1. Pris: 798,- Alle bøkene kan kjøpes ved henvendelse til Arbeidsmiljøforlaget: Tlf 815 59750 – ordre@arbeidsmiljo.no

Personvern og cookies