– Arbeidsglede en slags «natur-kraft»

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Arbeidsglede er et spesielt norsk og nordisk fenomen, en slags naturkraft på linje med vann, olje og tømmer. Bjørg Aase Sørensen, professor og arbeidslivsforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) forteller at det kommer «turister» til AFI for å se på dette sær-nordiske fenomenet som ikke er like selvsagt i alle land.

Bjørg Aase Sørensen tok for seg arbeidsgleden som fenomen sammen med doktorgradsstipendiatene Hege Forbech Vinje og Tore Hillestad som hadde sett på arbeidsglede henholdsvis blant sykepleiere og i kunnskapsintensiv virksomhet. De la frem sine funn under Senter for seniorpolitikks presentasjon av MMIs undersøkelse om hva som gir oss arbeidsglede. – Den enkleste definisjonen på arbeidsglede er at det er en mestringsopplevelse, en følelse av at jeg får det til. Arbeidsglede oppfattes som en indre faktor, en opplevelse som løfter oss, mente Sørensen. Men ofte er det en «på tross av»-opplevelse. Sørensen bekreftet Vinjes undersøkelse blant sykepleiere som kan føle stor arbeidsglede til tross for svært tøffe arbeidsforhold. De føler at de gjør noe meningsfylt og med fundamental verdi både for seg selv og andre. Med økende alder og erfaring øker også den realistiske muligheten for mestring. Dette kommer til uttrykk i MMIs undersøkelse ved at det er de eldste aldersgruppene som i størst grad føler arbeidsglede og at de mestrer arbeidsoppgavene sine.

Positiv gevinst
– Opplevelsen av mestring er en buffer mot uhelse og det er derfor helt sentralt å legge forholdene til rette for dette i arbeidslivet, presiserer professoren. De som synes de har en positiv jobb, vurderer vanligvis også egen helse som god. Hege Forbech Vinje hadde forsøkt å finne ut hvor sykepleieres arbeidsglede kommer fra i en kanskje underbemannet og stresset arbeidshverdag. Hun fant ut at de indre verdiene var avgjørende, følelsen av å gjøre noe positivt for mennesker i en vanskelig livssituasjon. Det å føle vekst og utvikling, faglig fellesskap og gjøre noe av verdi sammen med andre er vesentlig.

– Drivkraften er lyst
Men faren for utbrenthet er stor og mange har møtt veggen. For å unngå en slik situasjon eller finne tilbake til arbeidsgleden er det nødvendig med ro og tid til å lete frem det som gir mening og finne ut hva som er viktig for en selv. Mange av dem som er flinke til å gi andre omsorg er dårlige på egenomsorg, hadde Vinje erfart. Tore Hillestad har en litt annen tilnærming til området, han mener at plikt og fellesskapsfølelse er skjøvet mer i bakgrunnen, i hvert fall i kunnskapsintensive bedrifter. Arbeidstakerne motiveres mer av lyst, arbeidsglede er blitt en forutsetning for innsatsen. Drivkraften er mulighetene for å bruke egne evner og kompetanse og stadig tilegne seg ny kunnskap.

Personvern og cookies