Ansatterepresentasjon ved fusjoner

Tekst: Grethe Ettung (2008)
1. februar 2008 trådte en ny forskrift i kraft som sikrer ansatte representasjon i selskaper som fusjonerer over landegrensene.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) fastsatte 9. januar en forskrift som følge av gjennomføringen av et EU-direktiv. Forskriften regulerer arbeidstakernes rett til representasjon i selskaper som fusjonerer over landegrensene. I utgangspunktet gjelder de samme reglene om representasjon som i det landet der selskapet skal etableres. Dersom disse reglene fører til at de ansatte får dårligere representasjonsrettigheter enn hva de hadde før fusjonen, skal arbeids­takerne få videreført den representasjonen de hadde i de styrende organene før fusjonen. Eventuelle tvister som oppstår i tilknytning til disse reglene, skal løses av de alminnelige domstolene, eller i noen tilfeller av Bedriftsdemokratinemnda. Nye regler i aksjelovgivningen gjør det mulig å foreta fusjoner av selskaper på tvers av landegrensene innenfor EØS-området. Reglene om slike fusjoner følger av aksjeloven og allmennaksjeloven.Retten til informasjon og konsultasjon i forbindelse med fusjon følger av de alminnelige reglene i aksjelovgivningen, arbeidsmiljøloven og lov om europeiske samarbeidsutvalg.
Personvern og cookies