– Altfor mange regelbrudd

Tekst: Mats Løvstad (2011)

Slurv og kompetansemangel rundt forurensning preger industrivirksomhetene i Norge.

I regi av Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) ble det gjennomført 1670 meldte, og uanmeldte miljøtilsyn hos industribedrifter på land og offshore. Flere alvorlige brudd ble avdekket, og totalt ble det ved nesten 60 prosent av kontrollene påvist brudd på forurensningsregelverket.
– Selv om de aller fleste virksomhetene ønsker å følge miljøkravene, så finner vi dessverre altfor mange regelbrudd på våre kontroller. Det er for mange virksomheter som slurver, og som ikke setter seg inn i kravene som gjelder for dem. I de verste tilfellene avdekker vi også bevisste lovbrudd, sier Klif-direktør Ellen Hambro.

Dårlige rutiner
Dårlige rutiner for håndtering av farlig avfall er et stort problem, og Klif mener kunnskapen om forbud og grenser for innhold av farlige stoffer i produkter ofte er for lav.
– Dette gjelder ikke bare små virksomheter, men også store industrikonsern, sier Ellen Hambro.
For å bøte på manglende kunnskap har tilsynsmyndighetene blant annet lagt til rette for bedre forståelse av regelverket gjennom nettstedet regelhjelp.no.
– Gjentatte tilsyn og kontrollaksjoner viser at økt oppmerksomhet og informasjon, sammen med strenge reaksjoner fra myndighetene ved alvorlige brudd, gjør at bedriftene skjerper seg, sier Hambro som også påpeker at det er mange gode eksempler.
– Vårt mål er ikke å ta flest mulig bedrifter med buksa nede, men derimot veilede og informere dem om hvordan de ved enkle grep kan holde buksa oppe. Ønsket er jo at bedriftene skal få rutiner som reduserer faren for lovbrudd.

Viktig med streng straff
Alle kontroller der det avdekkes brudd på regelverket følges opp med en frist for å rette opp forholdene, og ofte ny kontroll etter kort tid for å sjekke at nødvendige tiltak er iverksatt. I de mest alvorlige tilfellene blir saken anmeldt til politiet.
– Det er viktig allmennpreventivt at miljøkriminalitet fører til strenge straffer. Det er også viktig for oss som forurensningsmyndighet og for miljøet, at alvorlige regelbrudd blir møtt med strafferettslige reaksjoner, sier Hambro som råder bedriftene til å være godt forberedt fremover.

Ny runde
Blant annet aksjonerer mer enn 300 inspektører over hele landet, fra 29.august til og med 15.september, for å kontrollere hva virksomhetene gjør for å kartlegge og redusere risiko rundt blant annet miljø.
– Det handler om å se på hva som kan gå galt, og hva du kan gjøre for å hindre at det skjer, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Klif.
Aksjonen er et samarbeid mellom flere tilsynsmyndigheter, og en viktig del blir å kontrollere at reglene rundt natur og miljø blir overholdt.

Personvern og cookies