Alt for mye tidspress i hjemmetjenesten

Tekst:  Turid Børtnes (2003)
Ansatte i hjemmetjenesten har for store arbeidsbelastninger i jobben, på sju av ti arbeidsplasser er tidspresset et stort problem. Dette og en lang rekke andre graverende forhold har Arbeidstilsynet avdekket gjennom en landsomfattende kampanje i denne tjenesten.
Arbeidstilsynet (AT) har funnet så mange feil og mangler gjennom sine kontroller at hele 75 prosent av landets kommuner har fått pålegg om å iverksette tiltak for å bedre situasjonen for de ansatte.

– Alvorlig situasjon
– Dette viser at situasjonen er mer alvorlig enn vi trodde, sier Edle Utaaker, prosjektleder for kampanjen. Utaaker tror det er flere årsaker til de dårlige forholdene i denne delen av kommunal tjenesteyting. Mange kommuner har ikke tatt dette alvorlig nok og det er heller ikke gode nok kunnskaper om forholdene, i hvert fall ikke på høyere nivå i kommunene. – Det kan også være et problem at de ansatte og deres ledere er vant til å tåle mye, de sier ikke fra. Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra våre inspektører om at det nærmest går et lys opp for lederne når de får fortalt at de ansatte ikke skal finne seg i håpløse arbeidsforhold.

– Tidspresset verst
Resultatene fra 1200 tilsyn fordelt på samtlige kommuner i hele landet viser at sju av ti arbeidsplasser eller enheter opplever tidspress som et problem. Åtte av ti enheter sliter med tunge løft, det samme gjelder uheldige arbeidsstillinger. Og seks av ti enheter har vold og trusler som et problem. – Vi har grunn til å tro at det ene følger av det andre. På grunn av at de ansatte har knapt med tid når de skal utføre det daglige arbeidet, lar de ofte være å bruke hjelpemidler eller jobbe flere sammen når det er behov for det, noe som er vesentlig for å redusere fysiske belastninger. Det samme gjelder forebygging av vold og trusler, for eksempel utskjelling eller uønsket seksuell oppmerksomhet. Det blir ikke tid nok til forebyggende arbeid, for eksempel å roe ned situasjonen på forhånd. Utaaker mener at tidspresset er så stort, er det mest bekymringsfulle ved situasjonen. Et vedvarende tidspress er ikke bare en belastning i seg selv, det er også ofte årsak til at forebyggende arbeid ikke gjennomføres.

Mange liker jobben
Det store arbeidspresset fører i neste omgang til høyt sykefravær, som er et problem på de fleste arbeidsplasser i hjemmetjenesten. Få klarer å holde ut til normal pensjonsalder, veldig mange ender med en uføretrygd. – Dette er en belastet arbeidstakergruppe, det ser en av sykefravær- og uførestatistikken. Vi vet også at det er blitt vanskeligere å rekruttere folk til denne sektoren, særlig ungdom er ikke lenger interessert i å utdanne seg til pleie- og omsorgsyrker. Men de som er i jobb i hjemmetjenesten mener at det også er mange positive med arbeidet. Det viser en undersøkelse gjort på oppdrag fra Arbeidstilsynet i forbindelse med starten på kampanjen. To av tre ansatte vurderte arbeidsforholdene som gode, alt sett under ett. Fra november i år til juni 2004 skal AT følge opp kampanjen ved å kontrollere at kommuner som har fått pålegg gjennomfører tiltak som reduserer belastningene på de ansatte, opplyser Utaaker. Da vil inspektørene særlig påse at det blir gjort noe med pålegg i forhold til tidspress.

Personvern og cookies