– Alt for lav kvinneandel

Tekst:  Turid Børtnes (2006)

Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga er kjent med Fafo-rapporten som viser den lave kvinneandelen i byggenæringen. Hun mener at den er for lav, både på ledernivå og generelt.

– Flere kvinner i næringen vil bidra til et større mangfold. Det vil kunne ha gunstige effekter på innovasjonsevne, faglig utvikling, effektivitet og brukerretting i næringen. Næringen sliter også med mangel på kvalifisert arbeidskraft, og bør se at rekrutteringsgrunnlaget øker ved å satse mer bevisst på kvinner. – Hva må til for å øke andelen? – Først og fremst informasjon og holdningsskapende arbeid. Næringen må bli flinkere og slippe kvinnene til i alle stillingstyper. Og det må arbeides for å lokke kvinner til byggfaglig utdanning. Kommunal- og regionalministeren mener at undersøkelsen bekrefter uheldige holdninger i ledelsen av bedriftene. En bedre kjønnsmessig balanse er bra for arbeidsmiljøet, og et godt arbeidsmiljø er viktig for å utvikle bedriften på alle områder. Dersom ledelsen mener at mannsdominansen ikke er noe problem, så er det uheldig. Slike lederholdninger er medvirkende til den lave kvinneandelen.

Vel anvendte penger
Byggekostnadsprogrammet er et fellestiltak mellom næringen og KRD. Haga kan ikke forplikte seg på at programmet blir videreført de neste fire årene, men hun selv er overbevist om at dette er vel anvendte penger. – Byggekostnadsprogrammet satser bredt. De har satt seg konkrete og ambisiøse mål, både med reduksjon av byggefeil og økt produktivitet. Det er næringen selv som styrer tildeling av penger til ulike prosjekter. Departementet driver ikke detaljstyring. Men vi bidrar med årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Næringen vil selv nyte godt av økt effektivitet, mindre byggefeil og reduserte byggekostnader. – Hvis jeg skal nevne noen effekter, så vil reduksjon i byggefeil avgjort bidra til å bedre næringens rykte, som mange mener er noe frynsete. I tillegg kan produktivitetsbedring og økt lønnsomhet for bedriftene bidra til å gjøre næringen mer konkurransedyktig. Den samfunnsmessige betydningen av at det bygges gode og rimelige bygg og boliger er stor, påpeker Haga. I tillegg til de positive effektene for byggenæringen, vil mange andre også kunne ha nytte av det, for eksempel boligkjøpere og byggherrer. Noe av grunntanken i programmet er at reduserte byggekostnader og færre byggfeil skal komme boligkjøpere til del. Hvis programmet når sine mål, kan bransjen øke lønnsomheten, kvaliteten på nye bygg vil bli bedre, og boligkjøpere kan få et bedre produkt til en lavere pris.

Personvern og cookies