Alt du må vite om arbeidsrett

Personer diskuterer rundt bord med laptop

Å være arbeidsgiver og ha ansvar for arbeidstakere er krevende, du har både styringsrett og omsorgsplikt. Den ansatte har medvirkningsplikt og lojalitetsplikt, men også ytringsfrihet og krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø både fysisk og psykisk. Ofte kan det være vanskelig å sjonglere denne balansen, og å vite hva du skal gjøre når det dukker opp situasjoner.

Som arbeidsgiver plikter du å forholde deg til arbeidslivets grunnleggende spilleregler og disse skal ligge som en ramme rundt alt du gjør. Derfor er det av avgjørende betydning at du kan disse spillereglene og vet hvordan de skal anvendes. I tillegg trenger du detaljkunnskaper om ansettelses forholdets regler fra før ansettelse til ansettelsesforholdets slutt, enten det skyldes arbeidstaker, arbeidsgiver eller virksomheten. Dette gjelder uansett om arbeidstaker er fast ansatt eller ikke, om den ansatte har en ledende eller særskilt uavhengig stilling, om den ansatte jobber deltid eller er innleid. Du trenger å vite hvilke regler som gjelder både for å ivareta, veilede og irettesette den ansatte. Dette er arbeidsrett.

Har du spørsmål relatert til arbeidsrett? Vi tilbyr grunnleggende kurs i arbeidsrett for ledere, verneombud, tillitsvalgte, ansatte innenfor HR, HMS og personal, samt andre interesserte. Les mer om vårt grunnleggende kurs i arbeidsrett her.

Retten til fast ansettelse

Arbeidsmiljøloven slår fast at alle arbeidstakere i utgangspunktet skal ansettes fast. Med fast ansettelse menes at ansettelsen er løpende og tids ubegrenset, at regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

Rett og plikt til ferie

Som arbeidstaker har du både rett til og plikt til å ta ut ferie. Arbeidsgiver er ansvarlig for å sørge for at arbeidstaker tar ferie og må drøfte dette med arbeidstaker i god tid før ferien skal finne sted. Skulle man ikke klare å bli enige, er det til syvende og sist arbeidsgiver som har det siste ordet i saken. Arbeidstaker kan uansett kreve å ta ut tre uker sammenhengende ferie mellom 1. juni og 30. september.

Ansvar for arbeidsmiljøet

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at alle ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø både fysisk og psykisk. For at dette skal kunne gjennomføres, er arbeidsgiver nødt til sørge for at HMS-arbeidet utøves systematisk på alle plan.

Regler for arbeidstid

Alle arbeidstakere skal være til disposisjon for arbeidsgiver et visst antall timer i løpet av en arbeidsuke. I henhold til arbeidsmiljøloven er det satt en grense for hvor mange timer arbeidstaker skal være tilgjengelig. Denne grensen er satt til 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. Dette gjelder for den alminnelige arbeidstiden. Arbeid utover dette betegnes som overtidsarbeid. Dette er bare lovlig ved tilfeller av spesielt behov for overtidsarbeid og dersom det er over en kortere, tidsavgrenset periode.

Syns du arbeidsrett er vanskelig?

Dette er bare noen av reglene og lovene som arbeidsgivere og arbeidstakere er pliktige å forholde seg til i Norge. Det finnes også en rekke øvrige retningslinjer det vil lønne seg for begge parter å ha oversikt over. Mange, både ledere, tillitsvalgte, ansatte og verneombud, opplever at det er vanskelig å opparbeide seg en fullstendig oversikt over regelverket. Derfor tilbyr vi i Arbeidsmiljøsenteret kurs i arbeidsrett. Kursene går over tre dager og gir en grundig innføring i de mest sentrale problemstillingene innenfor arbeidsrett.

På vårt kurs i arbeidsrett får du blant annet innsikt i:

 • hvordan norsk arbeidsliv er bygd opp
 • grunnleggende spilleregler i arbeidslivet
 • grunnleggende begreper og rettskilder
 • roller, oppgaver og aktører i arbeidslivet
 • kravene til arbeidsmiljø
 • arbeidstid
 • ferie
 • arbeidsforholdet fra før ansettelse til opphør av arbeidsforholdet
 • Stillingsutlysning
 • Vern mot diskriminering
 • Fortrinnsrett
 • Fast og midlertidig ansettelse
 • Krav til arbeidsavtaler
 • Prøvetid
 • Permisjoner
 • Opphør av arbeidsforholdet
  • Oppsigelse
  • Avskjed
  • Masseoppsigelse
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Endringsoppsigelse

Vil du vite mer om vårt kurs i arbeidsrett? Her finner du utfyllende informasjon om kursets innhold og en oversikt over fremtidige kurs.

Andre relevante artikler om arbeidstett:

Anonymitet i arbeidslivet – hva er problematisk med det?

Kontakt oss gjerne

Hvis du har flere spørsmål om hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet, må du gjerne ta kontakt med oss. Du finner vår kontaktinformasjon her.

Vi holder også gjerne tilpassede kurs internt i din bedrift. For mer informasjon og et tilbud, kontakt oss på e-post kurs@arbeidsmiljo.no.

Vår kursholder:

 

Hilde Hus Svanevik

Juridisk rådgiver i arbeidsrett

hilde@arbeidsmiljo.no

Personvern og cookies