Alle ulykker skal registreres

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Alle personskader som behandles på sykehus etter ulykker skal registreres her i landet. I 2006 vil det opprettes et sentralt ulykkesregister, men i inneværende år skal registreringen foretas ved noen sykehus som et pilotprosjekt.

– Det er tre typer ulykker som skal omfattes av et mer detaljert registreringsarbeid; produktulykker, veitrafikkulykker og arbeidsulykker, opplyser rådgiver Jakob Linhave i Sosial- og helsedirektoratet. Utviklingen av denne registreringen skjer i samarbeid med Arbeidstilsynet. Bakgrunnen for registreringen er en oppfølging av stortingsmeldingen «Resept for et sunnere Norge».

Forebygging
Ulykkesdataene skal samles inn ved utvalgte sykehus og legevakter. Registreringen skal primært skje ved mottakene. Linhave opplyser at et minimum av data vedrørende ulykkene skal registreres ved alle sykehus, slik som alder, kjønn, skadested og type ulykke, for eksempel trafikkulykke eller arbeidsulykke. Dette datasettet testes for tiden ut. I tillegg vil det ved enkelte sykehus senere i år bli innhentet mer detaljert informasjon om spesielle ulykkestyper. – Dette vil gi oss en indikator på hvilke skadebilder vil sliter med og kunne gi nyttig informasjon i det ulykkesforebyggende arbeidet.

På plass i 2006
Detaljene i forbindelse med prosjektet er foreløpig ikke fastlagt, blant annet avventer man resultatene fra pilotprosjektene. Etter planen skal registreringssystemet være på plass ved alle landets sykehus fra 1. januar 2006. Sosial- og helsedirektoratets ulykkesregistrering skal skje uavhengig av det arbeidet som Direktoratet for arbeidstilsynet har satt i gang for å skaffe mer korrekte tall over arbeidsulykker med dødelig utgang. Det gjøres med bakgrunn i den svært store underrapporteringen av arbeidsskader her i landet. Arbeidsmiljø nr.2 – 2005

Personvern og cookies