Alle må drøfte

Tekst: Trine B. Welhaven og Runar Homble (2010)
I Soria Moria II-erklæringen fastslår regjeringen at den vil arbeide videre for å sikre at arbeidsforhold som hovedregel skal være faste, og at antallet midlertidige ansettelser skal begrenses. Arbeidsdepartementet la i mars i år frem et lovforslag som bygger på løftet fra Soria Moria II. Dersom forslaget blir vedtatt, blir arbeids­givere forpliktet til å drøfte bruken av midlertidige ansatte i virksom­heten med de tillitsvalgte hvert år.

Økt fokus og bevissthet

Lovendringen som er foreslått inntatt i arbeidsmiljøloven § 14-9, innebærer ingen endringer eller innstramninger i forhold til vilkårene for midlertidig ansettelse. Departementet mener at lovregelen her er klar nok. Formålet med lovforslaget er å skape økt fokus og økt bevissthet hos arbeidsgiverne når det gjelder bruk av midlertidige ansatte i virksomheten.

Alle arbeidsgivere omfattes

Alle arbeidsgivere i alle bransjer vil bli omfattet av drøftingsplikten. Departementet har ikke funnet grunn til å unnta små virksomheter, eller virksomheter i bransjer der det normalt sett er lite misbruk av midler­tidig ansatte.
Det finnes i dag en rekke mindre virksomheter som ikke har tillitsvalgte, og heller ingen lovbestemt drøftingsplikt som har gjort det nødvendig å etablere et fungerende forum for drøftinger. Den generelle drøftingsplikten i arbeidsmiljøloven kapittel 8 gjelder for virksomheter med mer enn 50 ansatte. Mindre virksomheter omfattes således ikke av denne drøftingsplikten.
Det finnes likevel andre eksempler på at også mindre bedrifter skal drøfte særskilte temaer med tillitsvalgte, for eksempel i forbindelse med innleie. Og ved nedbemanning i bedrifter uten tillitsvalgte vil arbeidsgivere ofte være tjent med at det etableres drøftingsfora der de ansatte blir hørt. Men den nye og generelle drøftingsplikten vedrør­ende bruken av midlertidige ansettelsesavtaler stiller krav om regelmessige drøftinger og gjelder for alle virksomheter uansett størrelse. Dersom lovforslaget blir vedtatt må således alle bedrifter som ikke allerede har tillitsvalgte og etablerte drøftingsfora, måtte sørge for at de ansatte oppnevner en representant som kan delta i drøftelsene. Også verne­ombudet kan fungere som tillitsvalgt.

Hva innebærer drøftingsplikten?

Plikten til å drøfte innebærer at arbeidsgiver må gi en redegjørelse om hvilke vurderinger som er gjort når det gjelder lovlighet og behovet for midlertidig ansatte i egen virksomhet. Drøftingene innebærer således ingen reell medbestemmelse for tillitsvalgte, men ansatte­represen­tanten(e) som deltar i drøftingene får mulighet til å synliggjøre arbeids­takersidens holdninger og vurderinger i forhold til temaet. Til syvende og sist er det arbeidsgiverne selv som bestemmer om det eventuelt skal strammes inn i forhold til bruken av midlertidig ansatte.

Noen utfordringer

Innføring av drøftingsplikten vil innebære at det må lages systemer og rutiner internt i virksomhetene som ivaretar at drøftingssamtalene blir gjennomført og dokumentert årlig. Gode rutiner vil sikre at formålet med bestemmelsen oppnås og hindre at Arbeidstilsynet gir pålegg i forhold til eventuelt manglende gjennomførte drøftelser.
Lovforslaget vil trolig bidra til både økt bevissthet og økt kompetanse hos arbeidsgiverne når det gjelder vilkår­ene som må være oppfylt ved bruk av midlertidige ansatte. Da vår erfaring er at mange midlertidige ansettelser skjer i strid med lovens krav, må det påregnes at arbeidsgivere vil få kritiske kommentarer fra tillitsvalgte i de nyinnførte drøftingene. Hvorvidt arbeidsgivere vil velge å endre mønster i forhold til bruk av tidsbestemte arbeidsavtaler gjenstår å se. Men den politiske målsettingen om økt fokus på bruk av midlertidige ansatte vil trolig oppnås uansett.
Lovforslaget ligger i skrivende stund til komitébehandling i Stortinget.

Personvern og cookies