Alle arbeidsplasser har en risiko

Tekst: Turid Børtnes (2009)
– Alle arbeidsplasser har en eller annen form for risiko, men mange arbeidsgivere er for dårlige til å vurdere hva dette innebærer for deres bedrift.
Dette er en av konklusjonene etter en omfattende tilsynsrunde i cirka 900 virksomheter gjennomført av HMS-etatene i vår. Prosjektleder Per Stranger-Thorsen fra Arbeidstilsynet (AT) som leder ATs del av aksjonen, opplyser at målet med fellesaksjonen først og fremst er å få virksomhetene til å forstå hensikten med all form for risikovurdering.

– Gjelder alle

– Mange arbeidsgivere ser ikke risikoen i egen virksomhet. De tror at risiko bare er noe som gjelder for bygg og anlegg eller industriarbeidsplasser og lignende. Ved hjelp av en enkel sjekkliste forsøker vi å få dem til å skjønne at dette i høyeste grad gjelder deres virksomhet også. Stranger-Thorsen nevner som eksempel banker, forretninger og typiske kontorarbeidsplasser. – Vi stiller spørsmål om hva som er den største risikoen for vedkommendes bedrift og hvilke konsekvenser dette eventuelt kan få? Dessuten ber vi dem analysere hvordan skade kan forebygges og et eventuelt skadeomfang. Virksomhetene blir også bedt om å vurdere om risikobildet kan endre seg over tid. Et eksempel på det er hvis det installeres en bankautomat i en storkiosk, vil faren for kortsvindel, tyveri og ran øke.

Samarbeid

Andre typer risiko kan være knyttet til psykososiale forhold, belastningsskader, kjemiske forhold, brann og ulykker. Tilsynene ble foretatt som et samarbeid mellom de fem tilsynsetatene. Foruten Arbeidstilsynet deltok Statens forurensningstilsyn (SFT), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Statens Strålevern og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO). I tillegg deltok tilsynspersonell fra fylkesmannen, brannvesenet og lokale elektrisitetstilsyn. En del av tilsynene ble gjennomført som en fellesaksjon. – Ved felles tilsyn på et sykehjem sjekket personellet fra Arbeidstilsynet arbeidsmiljøforholdene på arbeidsplassen, mens brannvesenet var opptatt av branntekniske forhold, evakueringsmuligheter for pasientene og tilsvarende.

Småbedriftene

Aksjonen avdekket at mange av de besøkte virksomhetene manglet oppdaterte systemer for risikovurdering. Nærmere halvparten hadde ikke slike systemer i det hele tatt. Et av hovedkravene i HMS-forskriften er at alle virksomheter skal jobbe systematisk for å kartlegge risiko og om nødvendig gjennomføre tiltak for å redusere denne. – En slik risikovurdering kan gjøres enkelt. Virksomhetene trenger bare en enkel matrise med noen få spørsmål og den kan de få hjelp til å få i orden. Aksjonen avdekket at offentlige virksomheter som helsevesen, barnehager og lignende stort sett hadde systemene på plass, det samme gjaldt større industrivirksomheter og bygg og anleggsbransjen, selv om det her kunne skorte noe på skriftlige systemer. Men mindre private virksomheter med 10-15 ansatte, slik som verksteder og håndverksbedrifter hadde mye å vinne på å jobbe mer systematisk med risikovurdering.

Personvern og cookies