Aktiv sykmelding virker

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Aktiv sykmelding får svært mange sykmeldte tilbake til jobben, viser en undersøkelse gjennomført av Rikstrygdeverket. Tre av fire sykmeldte klarte å komme tilbake til vanlig arbeid etter en periode med aktiv sykmelding.

Undersøkelsen viser at det har betydning hvor raskt den syke kommer over på ordningen med aktiv sykemelding. Jo raskere det skjer, desto større er muligheten for at vedkommende kommer tilbake i jobb sammenlignet med dem som går lengre tid på ordinær sykmelding. Over 80 prosent av dem som etter en måned kom på den aktive ordningen kom tilbake til jobb mot nærmere 60 prosent av dem som måtte vente et halvt år. De som hadde minst nytte av ordningen var kronisk syke eller personer med psykiske lidelser. Noe over 2.000 personer som hadde avsluttet en periode med aktiv sykmelding høsten 2003, deltok i undersøkelsen. 75 prosent kom i arbeid etterpå, over 90 prosent hadde samme arbeidstid som tidligere og de aller fleste klarte også de samme arbeidsoppgavene. Undersøkelsen sammenlignet ikke aktiv sykmelding med andre ordninger, for eksempel gradert sykmelding, derfor kan ikke resultatene fra denne undersøkelsen tolkes som en effekt av aktiv sykmelding. Det er heller ikke mulig å si noe om tidlig aktivitet er bra for den sykmeldte eller om bedre helse gjør tidligere aktivitet mulig. Aktiv sykmelding, som ble innført i 1993, går ut på at den sykmeldte gradvis skal kunne ta opp igjen tidligere arbeidsoppgaver. I denne perioden beholder den sykmeldte sykepengene sine. Bruk av aktiv sykmelding har gått markert ned i løpet av foregående år. Ordningen er nå stort sett erstattet med gradert sykmelding der arbeidsgiver betaler for den perioden den sykmeldte klarer å jobbe. Arbeidsmiljø nr. 1-2005

Personvern og cookies