Akershus Universitetssykehus: Sykepleier med 907 overtidstimer på et halvt år

Tekst:  Paul Norberg (2002)
Mens arbeidsgiversiden for sykehusene setter foten ned for lønnsøkninger til sykepleierne, sprøytes det ut flere ti-talls millioner kroner på økende vikarbruk og ulovlig overtidsarbeid. Ved Akershus Universitetssykehus (tidligere Sentralsykehuset) har en sykepleier satt en tvilsom rekord med 907 overtidstimer (=ca. et halvt årsverk) på et halvår.
Arbeidstilsynet 1. distrikt krever å få fortløpende rapporter fra sykehusene om overtidsbruken, og tilfellet med 907 timer gjelder kun en person. De neste sju på «versting-lista» for overtidsarbeid varierer fra ca. 200 til 320 timer. Tallene gjelder for sykepleiere. Akershus Universitetssykehus er tidligere blitt anmeldt for ulovlig overtid, og i år 2000 ble sykehuset ilagt en bot på 130.000 kroner. Men forholdene bedret seg ikke, og rådgiver Tommy Pedersen i Arbeidstilsynet forteller at sykehuset på nytt ble politianmeldt i oktober 2001. Dommen i Fredrikstad byrett 17. desember 2001 mot Sykehuset Østfold (se Arbeidsmiljø nr. 1-2002) gir Arbeidstilsynet og Norsk Sykepleierforbund gode kort på handa. Sykehuset Østfold ble idømt 100.000 kroner i bot for bruk av omfattende, ulovlig overtid. Denne dommen er ikke anket, og vil derfor få stor betydning for liknende tilfeller andre steder i landet.

– Svært alvorlig
– Når vi nå har anmeldt Universitetssykehuset i Akershus for annen gang, betyr det naturligvis at vi ser svært alvorlig på neglisjeringen av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML). Toppledere ved norske sykehus har provosert ved å unnlate å respektere AML, og det forundrer meg at de ikke har innsett sammenhengen med arbeidsmiljøets betydning for medarbeidernes egen helsesituasjon. Dommen mot Sykehuset Østfold var gledelig på den måten at den slår fast at sykehusloven ikke står over arbeidsmiljøloven. Og det er ledelsene ved de enkelte sykehus som har ansvaret for at lovbestemmelsene følges, sier distriktssjef Hanne Luthen i Arbeidstilsynet 1. distrikt. – Men sykehusene har døgnåpent 365 dager i året, og arbeidsoppgavene er ofte svært uforutsigbare. Er det mulig å holde seg innenfor lovens arbeidstidsbestemmelser på denne type arbeidsplasser? – Arbeidsoppgavene og rammebetingelsene ved sykehusene er ganske klare for enhver som har påtatt seg jobben som leder. Disse forholdene er derfor ingen unnskyldning. Etter dommen i Østfold er jeg ganske sikker på at enhver sykehusleder i Norge kjenner godt til hvor grensene går for overtidsarbeid. Og vår anmeldelse av Universitetssykehuset i Akershus ble levert før Østfold-dommen falt. Jeg har tro på at forholdene er i ferd med å endre seg – også i Akershus, sier Hanne Luthen.

Kartlegger grunnbemanningen
– Ekstrem overtidsbruk kan sette pasientenes sikkerhet i fare, og det er nødvendig med høyere grunnbemanning for å få senket overtids- og vikarbruk, sier sykepleiernes hovedtillitsvalgt Liv Ingunn Dieseth ved Akershus Universitetssykehus. Og hun fortsetter: – Stor arbeidsbelastning og konstant lav bemanning fører til høyt sykefravær blant de ansatte. På en enkelt avdeling var fraværet mellom 15 og 20 prosent, mens gjennomsnittlig fravær for sykepleiere i 2001 var 9,4 prosent. Situasjonen fører til høyt inntak av innleide vikarer, og selv om de er utdannede sykepleiere, må våre faste ansatte lære dem opp i de daglige rutinene. Vikarene får betydelig høyere lønn, de får dekket kost og losji og reise til og fra jobben, og krever ofte å jobbe mange ekstravakter for i det hele tatt å stille opp. Slike forhold skaper et dårlig arbeidsmiljø og fører også til mye av den ulovlige overtiden som sykehuset nå igjen er blitt politianmeldt for. – Ser du noen løsninger? – Arbeidstilsynet har krevd en kartlegging av grunnbemanningen, og en slik kartlegging vil synliggjøre behovet for økt bemanning. Og høyere lønn er en forutsetning for å beholde sykepleiere i yrket, og er nøkkelen til bedre og mer stabile arbeidsforhold, mener Liv Ingunn Dieseth.

Personvern og cookies