Advarer mot mobil-hysteri

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

En svensk forskningsrapport som konkluderer med at bruk av mobiltelefon øker risikoen for hjernekreft, har fått store oppslag i media. Men det som stort sett ikke nevnes er at resultatene det fokuseres på refererer seg kun til telefoner på NMT-systemet, som med visse unntak ikke brukes lenger. – Mange har heller ikke fått med seg at de kreftformene som er aktuelle er svært sjeldne, slik at en viss økning gir svært små utslag i antall krefttilfeller.

Det sier forsker Gunnhild Oftedal ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Oftedal har deltatt som forsker i store internasjonale undersøkelser om sammenhengen mellom mobiltelefonbruk og sykdom.

Ikke GSM-brukere
Det er det svenske Arbetslivsinstitutet og Universitetssykehuset i Örebro som står bak undersøkelsen., som omfatter ca 1.400 pasienter. Studien viser at brukere av NMT-systemet har økt risiko for visse kreftformer i hjernen. Forskerne har ikke funnet noen lignende resultat ved bruk av GSM-mobiltelefoner, men en svak tendens til det samme for trådløse telefoner. GSM-systemet er nesten enerådende i Norge i dag. – Mobilsystemet NMT-900 har gått ut. NMT- 450 brukes ute på kysten og i fjell- og skogstrakter der GSM ikke har god nok dekning, opplyser Oftedal. Hun har ikke deltatt i den svenske undersøkelsen, men reagerer på hvordan resultatene er fremstilt i enkelte media. Forskerne har tatt for seg NMT-systemet fordi det har vært lengst i bruk, over 10 år og fordi det går en viss tid før kreft utvikler seg. GSM har bare vært brukt i ca fem år. Professor Kjell Hansson Mild ved Arbeidslivsinstitutet i Umeå sier at selv om risikoen for å bli rammet av kreft på grunn av mobiltelefonbruk ikke er stor, er det likevel viktig å være forsiktig når man bruker mobiltelefonen. Med det mener han blant annet å bruke handsfree slik at mobilantennen kommer lengst mulig fra hodet.

– Vet for lite
Forsker Gunnhild Oftedal trekker ikke forskningsresultatene i tvil, men er opptatt av at saken lett kommer ut av perspektiv hvis man bare ser på visse enkeltdata.. Det er få som får de aktuelle kreftformene, slik at selv en dobling av antall tilfeller vil gi små utslag, sier Oftedal. Hvis man fordobler en risiko på en promille, vil likevel risikoen være svært liten. Man må også se denne undersøkelsen i sammenheng med flere andre studier som ikke viser noen økt risiko ved mobiltelefonbruk. – Det kan være flere forklaringer på at økt risiko ble funnet blant NMT-brukere, men ikke blant GSM-brukere. For eksempel vil signalene fra NMT-telefonene oftest være sterkere enn de fra GSM-telefonene. Det er også andre forskjeller i signalene mellom de ulike systemene, og dessuten har NMT-systemet vært brukt i mange flere år. Det pågår nå en stor internasjonal undersøkelse om sammenhengen mellom kreft og mobilbruk der alle de nordiske landene er med. Resultatene fra denne undersøkelsen vil foreligge senere.

Personvern og cookies