9,5 mill. mot mobbing i år

Tekst: Turid Børtnes (2005)
Snart halvannet år etter at statsminister Kjell Magne Bondevik oppfordret til felles kamp mot mobbing i arbeidslivet i en nyttårstale, begynner planen for mobbeprosjektet å ta form. Det skal satses på varige tiltak og satsingsperioden er på tre år. For 2005 er det bevilget 9,5 millioner kroner til prosjektet.

– Etter noen avklaringsrunder med koordineringsgruppa for mobbeprosjektet har vi nå fått etablert en prosjektgruppe for satsingen mot mobbing med deltakelse av partene i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA), opplyser prosjektleder Anne Gjertrud Fugletveit fra Arbeidstilsynet 1. distrikt. Med seg i denne gruppen har hun Marie Indahl og Erik Larsen. Mens Marianne Svensli, LO og Siri Møllerud, NHO og Tone Mørk, Trygdeetaten utgjør styringsgruppen. Regionsdirektør Hanne Luthen, Arbeidstilsynet 1. distrikt er prosjektansvarlig.

Mangler tillit
Foreløpig har gruppen gått gjennom tiltakene som ble lagt frem av koordineringsgruppa i en handlingsplan før jul for å skape en felles plattform for forståelsen av hva mobbing i arbeidslivet egentlig er. – Er det nødvendig, har ikke forskere avklart det forlengst? – Det kan en godt si, men vi mener det er viktig at partene forstår begrepene på samme måte, og ikke minst at vi er enige om hva som hører inn under begrepet i arbeidssammenheng, for eksempel i forbindelse med psykososialt arbeidsmiljø og konflikter. Fugletveit opplyser at møter med forskere og deltakere i mobbesatsningens fokusgruppe har avdekket at mange arbeidstakere har liten tillit til at det vanlige tillitsmannsapparatet og at verneombudene kan håndtere disse problemene. – Det viser oss at vi må styrke aktørene på arbeidsplassene når det gjelder mobbing og ikke minst skape sikkerhet for at arbeidsplassene selv blir i stand til å håndtere og løse konflikter før de eskalerer og utvikler seg til mobbesaker.

Pilotprosjekter
Gruppen mener det også er viktig å tydeliggjøre rollene til andre aktører, slik som Arbeidstilsynet, bedriftshelsetjenestene og Arbeidslivssentrene. Fugletveit nevner i den forbindelse Arbeidstilsynet, der hun selv hører hjemme. I tillegg til at de må bli flinke til å følge opp slike saker, er det viktig at det gjøres på en enhetlig måte over hele landet. Det kan bli aktuelt å etablere noen pilotprosjekter for å innarbeide gode rutiner ved konflikthåndtering og diskutere hva slags krav en skal kunne stille i den forbindelse. Det kan for eksempel tenkes at det etableres krav om at alle virksomheter skal være i stand til å håndtere konflikter på egen arbeidsplass. Mobbeprosjektet har nå fått eget nettsted, på Idébankens egne nettsider, www.idebanken.org. Der skal det blant annet legges ut informasjon om mobbing, en kunnskapsbase om temaet, tiltaksplanen som er lagt frem og annen relevant informasjon. Arbeidsmiljø nr. 3 – 2005

Personvern og cookies