– 70 år er ingen alder

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Paul Norberg har vært ansatt som direktør i Arbeidsmiljøsenteret siden 2002. Han var konstituert i stillingen fra august 2001, da direktør Rolf I. Pedersen ble kreftrammet. Pedersen var direktør fra 1998. Han døde i november 2002.
– Hva har vært de viktigste arbeidsoppgav­ene siden 1998? – Rolf startet arbeidet med å omstille Arbeidsmiljøsenteret fra å være ganske topptungt, med stor administrasjon og høye faste kostnader, til å bli en enklere, mer moderne og fremtidsrettet organisasjon. Da han ble syk på sommeren 2001, ble det min oppgave å fortsette omstillingsarbeidet. Vi skulle fortsatt ha høy kvalitet på alle typer arbeidsmiljøkurs. Det var et mål å komme mer ut i de enkelte bedriftene for å drive rådgivning innen vernearbeid. Fagkonsulentene skulle bli mer synlige, og vi holder aktuelle arbeidslivsseminarer, hvor våre egne ansatte i hovedsak er foredragsholdere. Arbeidet med bøker og skiltprodukter skulle profesjonaliseres. Målet for tidsskriftet Arbeidsmiljø ble utformet slik: Alle som ønsker å følge arbeidslivsdebatten i Norge, må lese Arbeidsmiljø. Tidsskriftet har gjennomgått både innholds- og utseendemessige endringer. Vi har satset hardt på brukervennlige og moderne IT-løsninger. Vi har også utviklet internettbaserte arbeidsmiljøkurs, HMS-nettbutikk og gode nettsider for Arbeidsmiljøsenteret som helhet og for tidsskriftet, sier Norberg.

Halvering av staben
– Omstillingsprosessen førte til en halvering av antall ansatte. Distriktskontorene i Tromsø/Bodø og Sandnes ble nedlagt, og nedbemanningen rammet også Trondheimskontoret. Heldigvis har vi fortsatt et godt forhold til de fleste av dem som enten sluttet selv, eller som måtte slutte på grunn av omstillingene. Flere av dem har utført flere oppdrag for Arbeidsmiljøsenteret i etterkant. På tross av den store nedbemanningen har Arbeidsmiljøsenteret i dag høyere aktivitet enn på siste del av 1990-tallet, og vi får gode tilbakemeldinger for høy kvalitet på både tjenester og produkter. Det er svært høye deltakertall på Arbeidsmiljøkongressen og Arbeidsmiljødagene i Trondheim som begge arrangeres annen hvert år, og vi er nå i en situasjon hvor ansettelse av flere medarbeidere igjen er aktuelt.

Oppsving for vernearbeidet
– Hva vil du si om utviklingen i arbeidslivet? – Etter mange år med lite medieoppmerksomhet rundt temaet arbeidsmiljø, begynte det å ta seg opp da Arbeidslivslovutvalget, ledet av professor Tom Colbjørnsen, leverte sin innstilling i desember 1999. Her ble blant annet begrepet «det fleksible arbeidsliv» lansert. Etter dette kom Sandman-utvalget med sine innspill om sykelønnsordningen. Disse to rapportene lå til grunn for arbeidslivslovutvalget, som la fram sin innstilling til den nye arbeidsmiljøloven som ble vedtatt i 2005. Sammen med avtalen om inkluderende arbeidsliv og tidligere statsminister Bondeviks nyttårstale (2003) om mobbing i arbeidslivet, ble det økt medieoppmerksomhet om både fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Alle utvalgsinnstillingene inneholdt så mye krutt om arbeidslivet at de også ble svært så aktuelle for det politiske miljøet. Disse overordnede hendelsene inspirerte til bedring av arbeidsmiljøet i norske virksomheter. Arbeidsmiljøsenteret merker den positive utviklingen ved at det er langt flere kursdeltakere enn tidligere. Seminarene våre samler fulle hus, og årets Arbeidsmiljøkongress har en oppslutning som vi kun har vært i nærheten av en gang tidligere. Arbeidsmiljøsenteret er en gammel organisasjon, men har overlevd på grunn av evnen til å være i forkant av utviklingen i arbeidslivet. Det vil vi fortsette med, avslutter Norberg.

Personvern og cookies