60 prosent syke av jobben

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Nesten 60 prosent av yngre arbeidstakere rapporterer om helseplager som de mener skyldes forhold i jobben. Dette viser en undersøkelse foretatt av forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). 

Bakgrunnen for undersøkelsen er svar fra 30-, 40- og 45-åring­­er som deltok i Helseundersøkelsen Oslo, på spørsmål om 11 vanlige helseproblemer. Seks av ti hadde hatt en eller flere av disse plagene i løpet av den siste måneden.

Muskel- og skjelettplager
Muskel- og skjelettproblemer dominerte listen over helseproblemer. Flest rapporterte om nakke- og skuldersmerter, det gjaldt nesten fire av ti. Deretter kom korsryggsmerter hos nærmere en fjerdedel av de spurte, fulgt av smerter i armene og uvanlig tretthet. Svært mange av de spurte mente at det var en sammenheng mellom plagene deres og jobben. Det gjaldt tre fjerdedeler av dem med nakke- og ­skuldersmerter, og en ­nest­­­en like stor andel som hadde armsmerter. Den arbeidsrelaterte andelen for uvanlig tretthet og korsryggsmerter lå på ca 50 prosent. Forsker og overlege Ingrid Sivesind Mehlum sier til stami.no at personene som deltok i undersøkelsen var relativt unge og derfor burde ha en rekke gode arbeidsår foran seg. Men resul­tatene fra undersøkelsen kan tyde på at virkeligheten er en annen.

– Bedre å forebygge
Tall for uførepensjonering og sykefravær tyder også på at mange opplever et misforhold mellom egen helse og de krav som stilles i dagens arbeidsliv. De forsøk som gjøres for å hindre utstøting fra arbeidslivet er som oftest rettet mot personer som allerede er blitt syke. Mehlum peker på at arbeidsrelaterte helseproblemer ofte kan forebygges. Denne undersøkelsen tyder på at potensialet for forebygging av vanlige helseproblemer i befolkningen er stort, men dette arbeidet blir lavt prioritert, blant annet opplever mange bedriftshelsetjenester redusert etterspørsel etter forebyggende tjenester og arbeidsmedisinske sykehusavdelinger trues av nedleggelse.

Personvern og cookies