49 døde i arbeidsulykker

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

49 personer omkom i arbeid­s­ulykker i Norge i 2008. Av dem jobbet mer enn hver fjerde i jord- og skogbruksnæringen.

Det har vært en kraftig økning i det samlede ulykkestallet siden foregående år, da omkom 38 personer. I 2006 var ulykkestallet nede på 31 omkomne.

Dystre tall

– Ser vi tallene over en lengre periode, har vi hatt en markert nedgang de siste årene, men fjorårets sterke økning er bekymringsfull, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet. – Arbeidsulykker skal og kan forebygges, dette er noe som må tas på alvor. Finboe Svendsen er særlig bekymret over situasjonen i jord- og skogbruksnæringen, her er det svært dystre tall. Selv om tallene svinger mye fra år til år, har det ikke vært noen nedgang for denne næringen, heller ikke om man ser på utviklingen over flere år. Antallet sysselsatte har gått ned, men det har ikke det har gjort noe utslag på ulykkesstatistikken. – Hva vil Arbeidstilsynet gjøre for å prøve å snu utviklingen? – Vi kommer til å doble antallet tilsyn i næringen i 2009. I tillegg vil vi prøve noen andre grep, blant annet samarbeide med landbruksorganisasjonene, slik som Norges Bondelag, om informasjon og veiledning i forbindelse med deres kursopplegg innenfor helse, miljø og sikkerhet.

Mange utlendinger

– Ti av dødsulykkene har rammet utlendinger. Er dette ulykker som kan forbindes med sosial dumping? – Nei, det tror vi ikke, det blir for enkelt. Vi har laget en oversikt over hvilke land de rammede kommer fra og finner ingen overvekt av nye EU-land. Men det er liten tvil om at det er farligere å være utlending på norske arbeidsplasser enn å være norsk. Det mener direktøren kan skyldes flere forhold. Språkproblemer kan være en årsak, det er ikke så lett å oppfatte beskjeder og få med seg viktig informasjon for utlendinger. Mange jobber også i risikoutsatte bransjer, slik som innen bygg og anlegg. Dessuten er det vel ikke til å komme bort fra at en del har dårligere betingelser enn nordmenn flest og de tar kanskje også farligere arbeidsoppdrag.

Traktor farligst

Foruten landbruket med 13 dødsfall, hadde industrien ti dødsulykker i 2008, bygg- og anleggssektoren hadde seks og det samme ble registrert innen transport og kommunikasjon. Traktoren er den desidert farligste arbeidsredskapen. Ti av dødsulykkene skjedde i forbindelse med bruk av traktor. Arbeidstakere på Vestlandet er spesielt utsatt, hele 16 av dødsulykkene skjedde i de tre fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. For Ingrid Finboe Svendsen er det et tankekors at offshorebransjen, som er en svært risikoutsatt næring, har langt færre ulykker enn landbasert virksomhet.

Personvern og cookies