47 personer omkom i arbeidsulykker i 2010

Tekst: Grethe Ettung (2011)

 

Transport og lagring, bygg og anlegg, industrien og primærnæringene skiller seg ut.

– Det er bekymringsfullt at trenden fra før årtusenskiftet med nedgang i antall arbeidsskadedødsfall virker å ha stoppet opp. Ingen skal dø på grunn av jobben sin, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Hovednæringer mest utsatt
Arbeidstilsynet har registrert at 47 omkom på jobb i 2010. Tilsvarende tall for 2009 var 42, mens gjennomsnittet de ti foregående årene er 43 personer.
Det er fire hovednæringer som skiller seg ut med flest arbeidsskadedødsfall. I transport og lagring døde ni personer, mot 12 i 2009. I bygg og anlegg døde også ni personer, mot 11 i 2009. I primærnæringene døde åtte personer i 2010 mot sju i 2009. I industrien døde seks personer, mot åtte i 2009.

Flere personer døde
Spesielt for 2010 var at det skjedde det to ulykker hvor flere personer døde. Det gjelder ulykkene den 28. januar hvor fire personer omkom da et helikopter styrtet i sjøen og den 24. mars da tre menn omkom da tomme containervogner ukontrollert trillet fra Alnabru og endte opp i terminalbygningen til containerterminalen i Oslo havn.
I helikopterulykken er den omkomne piloten ikke med i Arbeidstilsynets samlede tall da flygende personell hører til Luftfartstilsynets myndighetsområde. Arbeidstilsynet fører ikke statistikk over døde offshore, i fiske (unntatt havbruk), i sjøfart og flygende personell.

Typer ulykker
Når det gjelder ulykkestyper døde 12 personer i klemt/fanget-ulykker, ni i trafikkulykker, seks i sammenstøt/påkjørsel, seks som følge av støt/treff av gjenstand, mens fem døde i fallulykker.
41 prosent av de døde var i alderen 40-54 år og gjennomsnittsalderen for de omkomne var 49 år. Fire av de omkomne var i alderen 20-25 år. To av de omkomne var kvinner. Den ene kvinnen omkom i den nevnte helikopterstyrten og den andre arbeidet i jordbruket.

Arbeidstilsynet vil i løpet av første kvartal gi ut en egen rapport med mer detaljert beskrivelse av ulykkene som førte til arbeidsskadedødsfall i 2010.

Personvern og cookies