39 døde i arbeidsulykker

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Den positive utviklingen når det gjelder alvorlige arbeidsulykker her i landet har fortsatt, i 2002 omkom til sammen 39 personer i arbeidssammenheng. Det er to flere enn i 2001 da vi hadde det laveste antall dødsulykker noen gang med 37 omkomne.

– Gjennomsnittet på 90-tallet var 58 omkomne pr år som en følge av arbeidsulykker, sier direktør Ivar Leveraas i Arbeidstilsynet. Han er godt fornøyd med utviklingen så langt.

– Bedre sikkerhetskultur
Endringen de siste årene bør nok ses i sammenheng med den målrettede tilsyns- og informasjonsaktiviteten Arbeidstilsynet har drevet gjennom en årrekke. Arbeidstilsynets landsdekkende og lokale kampanjer og næringslivets kurs og opplæring i regelverk og risikovurdering har også bidratt til en bedre sikkerhetskultur, mener Leveraas. For første gang på 50 år er det ikke registrert dødsulykker med traktor i landbruket. Det har vært en svært positiv utvikling i jord- og skogbruksnæringen de siste par årene. I gjennomsnitt har det vært registrert 14 dødsulykker hvert år i disse næringene de siste ti årene, i fjor hadde vi fem slike ulykker. I 2001 omkom ni personer. Tre av fjorårets landbruksulykker skyldtes uhell med maskiner. Den mest dramatiske ulykken var en eksplosjon i en ammoniakktank i Vestfold der en ansatt omkom og flere personer ble skadet i tillegg til at mange husdyr ble drept eller måtte avlives.

Bygg og anlegg opp
Bygg- og anleggsbransjen er igjen den mest ulykkesutsatte med 13 dødsulykker i 2002, noe som tilsvarer gjennomsnittet. I fjor var ulykkestallet bare fire, det er svært lavt for denne bransjen. Året før omkom seks. Det kan dermed se ut som om den svært positive nedgangen de to siste årene har stagnert. Fjorårets mest alvorlige ulykke var da en skolebygning på Kampen som skulle renoveres, styrtet sammen og to arbeidstakere ble drept. Ellers har maskiner vært involvert i fire av disse ulykkene. Bare en var fallulykke, det er et lyspunkt i en næring der fallulykker har dominert i mange år. Ulykker i industrien har vært spredd over flere områder med produksjon av metaller og metallvarer som de mest ulykkesutsatte.

Kjøretøyulykker
I fjor ble to unge dørvakter ved en restaurant i Moss drept av kunder mens de var på jobb. – Denne ekstreme hendelsen føyer seg inn i noe som ser ut til å være en alvorlig utvikling i retning av flere aggressive situasjoner mellom ansatte og kunder, mener Leveraas. Gjennomsnittsalderen for de omkomne i fjor var 41 år, 36 var menn og tre var kvinner. Dette er omtrent som i foregående år. Hele 15 av dødsulykkene skyldtes kjøretøy og maskiner som veltet, skled eller kjørte av veien eller at en hjelpemann ble overkjørt eller klemt. Seks skyldtes fall, samme antall ulykker ble forårsaket av fallende gjenstander og seks skyldtes bevegelige maskindeler som ikke var godt nok skjermet. Det er verd å merke seg at Arbeidstilsynets ulykkestall ikke omfatter ulykker i forbindelse med sjøfart og fiske på norske fartøy.

Personvern og cookies