31 omkom i arbeidsulykker i 2006

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

31 personer omkom i ulykker i arbeidslivet i fjor, dette er det laveste antall som noensinne er registrert av Arbeidstilsynet. Men en næring er svært overrepresentert, ni av dødsulykkene skjedde innen bygg- og anleggsnæringen. 

Det er også usedvanlig er at hele åtte av de omkomne er utenlandske statsborgere. Tre av disse omkom i samme ulykke på grunn av oksygenmangel i en skipstank.
– For mange
– Selv om dette er det laveste antallet døde vi har hatt i Arbeidstilsynets statistikk over arbeidsulykker, er tallet fremdeles alt for høyt, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet (AT) i en kommentar til tallene. Hun viser særlig til bygg og anleggsnæringen som spesielt utsatt med ni omkomne. Det er nesten en tredjedel av fjorårets dødsulykker.
Finboe Svendsen opplyser at Arbeidstilsynet nå jobber for å utvikle bedre metoder for å forebygge arbeidsulykker ved legge større vekt på granskning av årsakssammenhenger. Reduksjon av antall arbeidsulykker er et viktig satsningsområde for AT.
Foregående år døde 48 personer i arbeidsrelaterte ulykker. I 2005 var jord- og skogbruk den mest ulykkesbelastede næringen med hele 16 dødsulykker. Til sammenligning omkom bare fire personer i landbruket i 2006.
På 90-tallet omkom i gjennomsnitt 58 personer i arbeidsulykker hvert år. Det har vært en positiv utvikling hittil i det nye århundret med 43 omkomne i gjennomsnitt fra og med 2000 til og med siste år.

Åtte utlendinger
At hele åtte av dødsulykkene har rammet utenlandske arbeidstakere er spesielt. Finboe Svendsen mener det har sammenheng med at utenlandsk arbeidskraft generelt jobber i bransjer med stor ulykkesrisiko, som for eksempel bygg, anlegg og verftsindustrien.
Tre av disse dødsfallene skjedde i verftsindustrien i samme ulykke. Tre østeuropeiske verftsarbeidere omkom etter at to av dem hadde gått ned i en tank for å hjelpe en kollega som lå bevisstløs i bunnen av tanken, muligens etter et fall. Alle døde av mangel på oksygen.
Fallulykker dominerer fortsatt dødsulykkene i bygg- og anleggssektoren, det gjelder seks av fjorårets ni ulykker. Arbeidstilsynets oversikt over tilsynsaktiviteter viser at de mye hyppigere må stanse arbeidet på steder med mye utenlands arbeidskraft enn der det overveiende jobber nordmenn. 35 prosent av kontrollerte arbeidsplasser med utenlandsk arbeidskraft ble stanset mot 12 prosent med norsk, mange av dem på grunn av dårlig sikkerhet.

Sju andre dødsfall
Ellers fordeler ulykkene seg ganske tradisjonelt med hensyn til hvilke bransjer og type hendelser som ligger bak ulykkene. I tillegg til ni døde i bygg og anlegg og fire i skog- og jordbruk, er det registrert fire i industrien, tre i transport og fem i tjenesteyting næring og utleievirksomhet, noe som også omfatter dødsfall blant utenlandsk arbeidskraft.
Ulykkene er også relativt jevnt fordelt mellom de sju regionene i landet. Ingen av ulykkene har rammet kvinner.
I tillegg til de 31 registrerte arbeidsdødsfallene, er det skjedd sju andre dødsulykker som ikke skal inn i statistikken fordi de har omfattet personer som ikke er arbeidstakere. Det gjelder blant annet tre pensjonister, ett barn og to som var på besøk på en byggeplass.

Personvern og cookies