300.000 uføre 7,6 prosent økning

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

Det blir stadig flere uførepensjonister her i landet, men samtidig er det så mange som hver tredje uførepensjonist som har arbeidsinntekt ved siden av pensjonen.

Ved årsskiftet var flere enn hver tiende nordmann mellom 18 og 67 år uførepensjonert. I rene tall er det litt over 301.000 personer, noe som er en økning på 7,6 prosent fra foregående år, i følge statstikk fra Trygdeetaten. Svært mange uførepensjonister ønsker å jobbe. Noe over 75 prosent av dem med gradert uførepensjon har inntekt i tillegg, blant dem som har full pensjon gjelder det en fjerdedel, viser tall fra 2002. Det siste året har andelen som mottar gradert ytelse økt, noe som er i overensstemmelse med myndighetenes ønske om å snu utviklingen og beholde flest mulig i arbeidslivet. – Arbeidslivet må ta på alvor at flere uførepensjonister ønsker å øke arbeidsinnsatsen sin eller komme tilbake i arbeid, sier trygdedirektør Arild Sundberg. Trygdedirektøren mener at det arbeidet som nå gjøres på den enkelte arbeidsplass med fokus på forebygging og oppfølging i forbindelse med avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA), er det viktigste virkemidlet for å hindre varig utstøtning fra arbeidslivet.

– Se mulighetene
– Forholdene må legges til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne kan fortsette eller komme tilbake i arbeid. Fokuser på aktivitet og muligheter, ikke begrensninger, er Sundbergs oppfordring til arbeidslivet. Han får støtte av sosialminister Ingjerd Schou som viser til regjeringens reform med tidsbegrenset uførestønad, som vil bidra til at færre stenges varig ute fra arbeidslivet. Det som er avgjørende for uføretrygdedes mulighet til å komme i jobb, er at arbeidsgiverne ansetter og legger forholdene til rette for personer med nedsatt arbeidsevne. Dette legger trygdedirektør Arild Sundberg også stor vekt på, han viser til Aetat og trygdeetatens fellesprosjekt «Tilbake til arbeid» som viser at det er mulig med positiv innsats fra arbeidsgiverne.

Vil bli flere
Det er flere årsaker til veksten i uføretrygd, en er den demografiske utviklingen. Sannsynligheten for å bli ufør øker med stigende alder. Det er nå store årskull i de aldersgruppene hvor det er økt risiko for å bli ufør og denne utviklingen vil fortsette i de kommende årene. Fortsatt er det psykiske lidelser og sykdommer i muskel/skjelett/bindevev som dominerer som årsak i uførestatistikken med til sammen 63 prosent. Ikke overraskende er det flest uføre i de høyere aldersklassene, 82 prosent er over 45 år. Men dette tallet går ned, blant nye uførepensjonister er ca 78 prosent over 45 år.

Personvern og cookies