20 mill. ekstra til Arbeidstilsynet

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Regjeringen satser på Arbeidstilsynet for å forebygge og redusere sykefraværet i årene som kommer og gir etaten 20 millioner kroner ekstra hvert år til formålet.
– Dette blir en fast årlig bevilgning, så vi kommer til å ansette flere folk for å følge opp virksomhetenes sykefraværsarbeid, opplyser Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Direktoratet for arbeidstilsynet.
Flere nyansettelser
– Vi ønsker virkelig å gjøre en jobb på dette området. En økt bevilgning betyr at Arbeidstilsynet har fått tillit og ansvar for å bidra til å nå mål om økt inkludering. I første omgang kommer de sju regionkontorene til Arbeidstilsynet (AT) til å ansette tre nye personer hver, men på litt lengre sikt kan det bli snakk om til sammen 30 – 35 nyansettelser. Rekrutteringsarbeidet er allerede i gang. For å tydeliggjøre innsatsen er Arbeidstilsynet i ferd med å etablere et prosjekt med fokus på arbeidsgivers tilrettelegging av arbeidet, særlig for personer med redusert arbeidsevne, og oppfølging av sykmeldte. Tom Østhagen, som blant annet var leder for siste del av ATs sykehuskampanje God Vakt, er tilsatt som leder for sykefraværsprosjektet.

Veiledning og kontroll
– Vårt arbeid i forbindelse med sykefraværsprosjektet vil bli en blanding av kontroll og veiledning. Vi kommer til å legge vekt på arbeidsgivers plikter, blant annet ansvar for tilrettelegging for å unngå sykdom. Men vi må også jobbe med veiledning og informasjon, i den forbindelse vil vi blant annet styrke Arbeidstilsynets svartjeneste på området tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte. Arbeidstilsynet vil rette oppmerksomheten mot virksomhetenes arbeid med å redusere sykefraværet med spesiell oppmerksomhet på langtidsfravær og forebygging av arbeidsskader. – Prosjektet skal være praktisk rettet og vi kommer til å ha like mye fokus på psykososialt arbeidsmiljø som det fysiske. Innsatsen og ekstramidlene skal fordeles over hele landet etter en fordelingsnøkkel basert på langtidssykefravær. Fordelingen blir da faktisk lik den fordelingen vi får når vi bruker vår ordinære fordelingsnøkkel basert på blant annet antall virksomheter, antall ansatte og sykefraværet, opplyser Arbeidstilsynets direktør.

Vurdering av BHT
Bedriftshelsetjenestene kommer også til å bli trukket inn i arbeidet. I første omgang ønsker Arbeidstilsynet å se om de forskjellige BHT-ene brukes hensiktsmessig av de virksomhetene som er pålagt å ha en slik tjeneste. – Kommer dere også til å se på kvaliteten av det arbeidet bedriftshelsetjenestene leverer? – Ja, vi vil se på om virksomhetene får hensiktsmessige tjenester og riktig kvalitet av sine bedriftshelsetjenester. Finboe Svendsen opplyser at det også vil bli aktuelt å vurdere hvordan bedriftshelsetjenestene kan brukes for å sikre et godt resultat i forbindelse med dialogmøtene som arbeidsgiver er forpliktet til å innkalle den sykmeldte arbeidstakeren til, senest tolv uker etter sykmelding. Etter seks måneder skal Arbeids- og velferdsetaten (NAV) gjennomføre et nytt dialogmøte med arbeidsgiver og arbeidstaker der yrkesrettet attføring skal være et tema. Arbeidstilsynet har et eget samhandlingsprosjekt med NAV for å avklare hvem som skal gjøre hva i forbindelse med IA-avtalen.

Personvern og cookies