TEMA: Sysselsetting – Utgave: 05/2010

Mangler 1500 årsverk

 Skolehelse+_Foto+-+SAMHSA_.jpg
Dropout fra skolen, uførhet i ung alder, dårlig helse og ensomhet har enorme personlige og samfunnsmessige kostnader, mener Marianne Røyseland i Rådet for Psykisk helse. (Foto:SAMHSA)
Kapasiteten i helsestasjon- og skolehelsetjenesten er utilstrekkelig i forhold til pålagte oppgaver.
Av Mats Løvstad 

Det slår Helsedirektoratet fast i rapporten Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Mangelen på helsesøstre, fysioterapeuter og leger er prekær.
- Dette er alarmerende tall. Gjennom opptrappingsplanen med øremerkede midler for psykisk helse, klarte man gjennom 12 år å styrke denne tjenesten med 800 årsverk. Sett i det perspektivet har jeg svært vanskelig for å se for meg en ytterligere styrking med 1500 årsverk, uten en egen satsning fra statens side, sier generalsekretær Marianne Røyseland i Rådet for psykisk helse. 

Vel anvendte penger
Rapporten anslår at det vil koste i underkant av 900 millioner å styrke kapasiteten gjennom en nasjonal minstenorm for bemanning.
- Dropout fra skolen, uførhet i ung alder, dårlig helse og ensomhet har enorme personlige og samfunnsmessige kostnader. I det perspektivet er det vel investerte penger, mener Røyseland.
Hun mener helsestasjon- og skolehelsetjenesten har en nøkkelrolle i forebyggingsarbeidet av fysiske og psykiske helseplager.
- Politikerne og helsemyndighetene legger store oppgaver på denne tjenesten, og det er veldig bra, men dimensjoneringen står i grell kontrast til alle de viktige oppgavene den er satt til å løse. 

Etterlyser statlig satsning
En undersøkelse gjennomført i 15 kommuner i Rogaland, viser at en fjerdedel av de spurte ungdommene føler seg deprimerte, ensomme eller har frykt for fremtiden.
- De færreste vil ha behov for behandling i spesialhelsetjenesten, men det betyr ikke at de ikke har behov for å snakke om og løse det de sliter med, sier Røyseland.
Samhandlingsreformen legger stor vekt på lavterskeltilbud, med fokus på tidlig oppdagelse og tidlig hjelp til de som har ulike helse- og livsproblemer. Forebygging av dette skal også løses gjennom kommunale lavterskeltilbud. Generalsekretæren mener det må en statlig satsning til for å gjøre tjenesten i stand til å ivareta oppgavene den er satt til å løse.
- Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er ikke i nærheten av å kunne aksle dette samfunnsoppdraget som det her legges opp til, når man ikke i dag har kapasitet til alle de oppgavene som er tillagt tjenesten fra før.
Hun mener en satsning på en god og bred skolehelsetjeneste må ses på som en investering.
- Det vil spare mange unge for store problemer gjennom livet, og samfunnet for store beløp knyttet til helse- og velferdsutgifter, slår Røyseland fast. 

Fakta om helsestasjon- og skolehelsetjenesten
- Nye oppgaver som er lagt til tjenesten de siste årene er HPV-vaksinering av jenter, oppfølging av fortidlig fødte barn, nye retningslinjer for veiing og måling, nye retningslinjer for forebygging og behandling av overvekt og fedme, forebygging og oppfølging av kjønnslemlestelse og forebygging av tvangsekteskap.
- Tiltak som økt satsning på helsefremmende og forebyggende arbeid i forhold til barn og unge med nedsatt funksjonsevne i kommunene beskrives i Handlingsplanen for habilitering av barn og unge.
  • @Kalina: Du er vist ikke den eneste der gle6der sig @Victoria: Ja, se5dan er det jo ind imelelm. Se5 me5 du spille det ne5r du kommer hjem fra ferie.@Emilie: Ja der er lidt tvivl omkring det. Men hvad vi ved er at det kommer i butikkerne den 18. i USA og den 20. eller 21. i Europa. Vi er dog ikke klar over hvordan og hvorledes med Origin.
    Av Hmada - kl. 09:38 lørdag 3. november

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS