TEMA: Lederartikler – Utgave: 02/2010

Ulovlig verneombudsordning

Paul+Norberg+3+468.jpg
Et firma som kaller seg HMStips, har innført en ordning som heter "Eksternt verneombud". Her kan firmaer kjøpe seg et verneombud for 15.000 kroner året. Arbeidstilsynet må sørge for at denne virksomheten blir stanset. 

Kommentar: Redaktør Paul Norberg

Kjøp av eksterne verneombud er i strid med Arbeidsmiljøloven, og fullstendig på kollisjonskurs med grunntanken og intensjonene i Arbeidsmiljøloven. Men det er tydeligvis ingen grenser for hva enkelte aktører kan finne på for å tjene penger. Etter at spørsmål om sykefravær, sykelønnsordning, HMS-arbeid og IA-avtalen er blitt blant de heteste diskusjonstemaene i det offentlige rom, dukker det også opp ulike firmaer med kreative løsninger, som i hovedsak har til formål å berike egne selskap.
Det siste nye er altså utleie av verneombud. Begrunnelsen for denne "nyskapende" ordningen, er at "…det kan være vanskelig å finne rett person til verneombudsvervet". Det er avdelingsleder Marius Røer Andresen i HMStips som uttaler dette til tidsskriftet Arbeidervern.

Krystallklare bestemmelser
De ansvarlige i HMStips har sannsynligvis aldri lest arbeidsmiljølovens bestemmelser om verneombud; og hvis de har lest dem, har de i alle fall ikke forstått noe som helst av innholdet. I §6-2 står det tydelig: "Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet". Hvordan skal et eksternt verneombud, som er kjøpt av arbeidsgiver, og som ikke er ansatt på den arbeidsplass vedkommende er verneombud for, og heller ikke kjenner arbeidsforholdene eller de ansatte, ivareta arbeidstakernes interesser?
I forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg §2, heter det: "Verneombudene skal velges blant anerkjente dyktige arbeidstakere ved virksomheten, med erfaring og innsikt i dens arbeidsforhold."
I kommentarutgaven av forskriften står det uttrykkelig: "For å kunne velges til verneombud, må man være arbeidstaker". (Kilde: Arbeidstilsynets publikasjoner. Best. Nr. 383).

Useriøst og lovstridig
Det er lite trolig at særlig mange arbeidsgivere vil kjøpe "eksterne verneombud", og dermed komme på kant med både arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynet.
Det er likevel nødvendig å slå hardt ned på denne type virksomhet, fordi den store oppmerksomheten rundt HMS-spørsmål tiltrekker seg sjarlataner som er ute etter kortsiktige økonomiske gevinster. Dette gjelder i høyeste grad for idéen om eksterne verneombud. Men gjelder også gjennomføring av lettvinte løsninger innen HMS-opplæringen. Ved å svekke verneombudsrollen, spilles det hasard med sikkerhetsforholdene på arbeidsplasser, og det forebyggende vernearbeidet blir skadelidende.
Virksomheter som har god vernetjeneste og et godt arbeidsmiljø, er mindre utsatt for arbeidsrelaterte skader og sykdommer. Det er derfor både i de ansattes, virksomhetenes og samfunnets interesser at det blir slått ned på useriøse og ulovlige aktører innen HMS-feltet.

 

Kontaktperson: Paul Norberg, tlf. 22 05 78 07, mob. 91 36 20 26

e-post: paul@arbeidsmiljo.no


 KOMMENTARER:
 

Fra Marius R. Andresen, hmstips.no

Eksternt verneombud, EVO

I tidsskriftet Arbeidsmiljø påstår redaktør Paul Norberg i sterke ordelag at HMSTips sitt tilbud til små bedrifter om eksternt verneombud (EVO) ikke er i henhold til Arbeidsmiljøloven. 
Vår målgruppe er virksomheter med mindre enn 10 ansatte, i henhold til AML § 6-1 kan det avtales andre ordninger i slike bedrifter, dette må gjøres skriftlig.
Vi er enige i at verneombudet primært bør være ansatt i virksomheten for å kunne ivareta arbeidstakernes interesser. Men ser vi at mange virksomheter, av forskjellige grunner ikke klarer å etablere verneombudstjeneste, da er EVO et alternativ. Vi vil f. eks ikke ha problemer med å følge opp pkt. 2 i § 6-2, det er vår vurdering at dette er bedre enn ikke å ha noen oppfølging og kompetanse i det hele tatt.
Det er også viktig å presisere at virksomheten ikke kjøper seg fri fra ansvar ved å inngå en EVO-avtale. Vi påstår at virksomhetene i stedet tar ansvaret sitt alvorlig ved å sørge for ekstern, profesjonell oppfølging av HMS-ansvaret når andre løsninger ikke lar seg gjennomføre.
EVO er først og fremst ekstern hjelp til praktisk HMS arbeid, vi tror de fleste vil være enig i, inkludert Arbeidstilsynet, at denne løsningen er mye bedre enn noen etablering av verneombud.  Arbeidstilsynet fastslår i en kommentar til artikkel i Byggmesteren, 30.10.09, at ansvaret påligger arbeidsgiver, men aksepterer samtidig at det benyttes eksterne løsninger. Arbeidstilsynet ser ikke på EVO som brudd på AML.
Norberg omtaler HMSTips som sjarlataner på ensidig jakt etter profitt, aner jo at det er redselen for tapte markedsandeler og mindre profitt for Arbeidsmiljøsenteret, pga konkurranse fra andre, som er Norbergs motiv for å gå så sterkt ut. Arbeidsmiljøsenteret tilbyr også eksterne HMS tjenester. Hvorfor det er så galt at også hmstips nå, gjør det samme er merkelig.Vi tar gjerne en debatt om dette og eventuelt andre HMS -forhold, men da basert på saklige argumenter.

 

 

Med vennlig hilsen
Marius R. Andresen
Konseptansvarlig hmstips.no


  • Jacques - Thanks a heap, guys. That first image is a cross between HDR and Digital Range Increase (aka diatigl blending), which I found gave me the look I was after. I find myself using that technique more and more, rather than straight HDR tonemapping.
    Av Danny - kl. 19:40 fredag 31. august

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS