TEMA: Arbeidsrett – Utgave: 07-08/2009

Oppreisning etter varsling

To ferske avgjørelser fra lagmannsrettene belyser størrelsen på oppreisnings­erstatning ved ulovlig gjengjeldelse etter varsling om kritikkverdige forhold.
Av Runar Homble, advokat i Homble Olsby

Arbeidsmiljøloven fastslår at arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Uttrykket "kritikkverdige forhold" omfatter lovbrudd, brudd med virksomhetens etiske retningslinjer og alminnelige etiske standarder som det er bred tilslutning til i samfunnet. Loven krever at arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.

Gjengjeldelse er forbudt

Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med kravene nevnt over, er forbudt. Begrepet gjengjeldelse omfatter i utgangspunktet enhver ugunstig handling som kan ses som en følge av og en reaksjon på varslingen. Gjengjeldelsesforbudet gjelder formelle sanksjoner som oppsigelse, suspensjon og avskjed, samt mer uformelle sanksjoner som for eksempel endringer i arbeidsoppgaver og interne overføringer. Forbudet skal imidlertid ikke utelukke at arbeidsgiver kommer med saklige motytringer.

Oppreisningserstatning

Arbeidsmiljøloven fastslår at den som er blitt utsatt for ulovlig gjengjeldelse, kan kreve oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Erstatning for økonomisk tap kan kreves etter alminnelige erstatningsregler. I forarbeidene til varlingsreglene er det uttalt at oppreisningsregelen skal fortolkes på samme måte som den tilsvarende regelen i § 13-9 om virkningen av ulovlig forskjellsbehandling (diskriminering). I forarbeidene til diskrimineringsbestemmelsen heter det at oppreisningsbeløpet skal fastsettes skjønnsmessig og at domstolene vil kunne ta hensyn til en rekke forhold i helhetsvurderingen ved fastsettingen av oppreisningens størrelse. Blant annet nevnes det at arten og alvorlighetsgraden av den ulovlige gjengjeldelsen skal stå sentralt i vurderingen. Videre skal det vektlegges hvorvidt de ulovlige handlingene er begått med hensikt. Videre nevnes det at forhold på arbeidstakerens side vil kunne trekkes inn. Departementet nevnte videre at praksis som har utviklet seg i domstolene når det gjelder erstatning for ikke-økonomiske forhold i medhold av arbeidsmiljølovens stillingsvernbestemmelser, vil kunne gi en viss veiledning vedrørende utmålingen.

Gjengjeldelse i kommune

En dom fra Agder lagmannsrett fra november i år gjaldt en kvinne som var ansatt innen omsorgsarbeid i en kommune. Hun varslet om at en leder oppførte seg uakseptabelt mot brukere og arbeidstakere. Lagmannsretten slo fast at denne adferden var "kritikkverdige forhold". Kommunen la på tidspunktet for varslingen til grunn at kvinnen var midlertidig ansatt. I følge dommen sørget andre ledere i kommunen for at varsleren systematisk ikke ble tilbudt nye ansettelsesforhold. Retten la til grunn at dette skjedde som et resultat av varslingen, og var således en ulovlig gjengjeldelse. Retten uttalte at denne gjengjeldelsen fremsto som sterkt klanderverdig og fullstendig uproporsjonal. Retten kunne ikke se at varsleren hadde foretatt seg noe som kunne rettferdiggjøre den behandlingen hun fikk. Dommerne uttrykte også at kommunens mangel på hensynsfullhet i tillegg viste seg ved at en av lederne som bidro til å nekte videre ansettelser, på et ledermøte uttrykkelig hadde påtatt seg å informere varsleren om at hun ikke lenger var ønsket i omsorgsboligene, men likevel unnlot å gjøre dette. Retten festet således ikke tillit til den samme kvinnens forklaring om at dette skyldtes en forglemmelse. Lagmannsretten fant kommunens gjengjeldelse i form av utestengelse som hensynsløs og graverende. Videre påpekte retten at kommunen gjennom sin anke hadde bidratt til at saken trakk i langdrag. Oppreisningsbeløpet ble fastsatt til 150.000 kroner.

Gjengjeldelse i teknologibedrift

Borgarting lagmannsrett avsa i oktober dom i en sak med liknende tema. En nyansatt tekniker hadde varslet om en rekke til dels svært kritikkverdige forhold ved en bedrift som arbeidet med industriell radiografi. I hovedsak arbeidet virksomheten med kontroll av sveisearbeider for industri og offshore ved hjelp av røntgenfotografering. Varsleren selv forklarte at han var blitt utsatt for mobbing, sjikanering og utfrysing ved flere anledninger som følge av varslingen. Retten konkluderte med at det var noe uklart hva varsleren i detalj hadde blitt utsatt for, men retten var ikke i tvil om at han hadde blitt utsatt for ulovlig gjengjeldelse. Retten omtalte handlingene som ren trakassering. Lagmannsrettens uttalte at det i utmåling av erstatningen må legges vekt på at trakasseringen varsleren ble utsatt for, var massiv og gjentakende. Retten anså det som klart at gjengjeldelsen hadde vært en meget stor belastning for han som sa i fra, og at han hadde blitt utsatt for et sterkt menneskelig press. Mannen ble også sykemeldt i lengre tid på grunn av forholdene på arbeidsplassen. Retten påpekte videre at oppreisningserstatningen bør ha et visst strafferettslig preg, og fastsatte oppreisningserstatningen til 100.000 kroner.
 • Har i dag lest den artikkelen som omhandler oppreisning etter varsling og gjengjeldelse forbudt. Min sak er en av mange varslingsaker ved samme institusjon. Min sak startet 2006/2007. Vi er 7 varslere ved min tidligere arbeidsplass. Etter varsling ble jeg først overflyttet til ny avdeling med nye arbeidsoppgaver. Deretter ble jeg truet til å si opp min stilling samtidig som jeg fikk "Begrunnelse for oppsigelse". Samtlige offentlige instanser er kontaktet. De unnlater å svare eller kaster ballen tilbake til meg og forteller meg hva jeg bør gjøre videre. Direktør og avdelingsleder er tatt i å lyve på og om meg i tillegg til utstrakt baksnakkelse av meg. Lovbruddene som er begått av direktør og avdelingsleder er utskrift av journal til uvedkommende, sletting i journal, dokumentasjonforfalskning ved svinn av legemidler, signering av falsk dokumentasjon i tillegg til brudd på arbeidmiljøloven. Dette kan dokumenteres, og ønsker dere å lese selv, videresender jeg det gjerne. Ingen ansvarlig instans tar ansvar. Og slik er dagens Norge for en lovlydig varsler. Uten lønn i to år. Lovbryterene har fortsatt sine stillinger og lønn.
  Av Kjellaug Marie Røneid, Bråtan 35 a, 3022 Drammen - kl. 18:32 tirsdag 7. juni
 • Jeg har blitt usatt for gjengjelse, jobbet som lærer på skolen, vant en sak mot min sjef via likestilling og diskrimineringsombudet--- dette står i nettavis-- skriv navnet mitt--så kommer det opp--- jeg fikk fast jobb tilbudet, tok tilbake jobben---sa opp min fast jobb jeg hadde i akershus--og var dum nok til å gå tilbake--da begynte gjengjeldelse en uke for jeg skulle begynne-- massvis av dokumentasjonsforfalskning, signing av flaske dokumentasjon, løgn, avdelingsleder har løyet utallige ganger, men skoleetaten støtte rektor og avdelingsleder i sin forbrytelse...jeg ble syk, er er forsatt syk---fikk tjenespåtale med fiktiv bevis---jeg har mange beviser men det nytte ikke---min fagforbundet, fikk som null hjelp fra--- det er som alle kjenner alle på toppen, og det som om jeg er den som er kriminelle---min sak har forgått siden 2006 og den er ikke avsluttet.--- jeg føler at lovbryterene kan gjøre nesten hva de vil uten at de bli stoppet--jeg ble mobbet og trakassert av min sjefer---rektor og avdelingslederen... Jeg vet hva du går gjennom, du må stå på...og vi får håper at det finnes rettferdighet i mørkets natt.
  Av Gangadai Simonsen - kl. 03:49 fredag 24. juni
 • Phenomenal breakdown of the topic, you shloud write for me too!
  Av Caro - kl. 03:03 søndag 21. august
 • YMMD with that aneswr! TX
  Av Vianca - kl. 04:38 søndag 21. august
 • So true. Honesty and evrytehing recognized.
  Av Sharky - kl. 15:56 mandag 22. august
 • Det er mange som sier at gjengjeldelse er ikke lov i kommune, men loven er noe helt annet enn realiteten.Og det verst er oslo kommune toppen gjøre det...det vil si at de mobber ut folk fra jobbene sine, og sjefer kommer seg unna og er fordi alle toppfolk i oslo kjenner hverandre, og at man kommer ingen vei ved klage inn til de offentligheter, jeg har klaget til min fagforbundet uten at jeg fikk hjelp, jeg har klaget inn til Likestilling og Diskriminerings ombudet, og selvom de mente jeg ble dårlig behandlet, fikk Rektor, Bjarne ved Etterstad vgs. medhold. Jeg klaget til Civil om budmannen at likestilling og diskriminert ombud har ikke tatt hensyn til mine dokumentene, og civil ombudmann i oslo, gidd ikke å undersøke saken, og sa at de mener at likestillings og diskriminerings ombud er et serios org. , akkurat som alle offentlig org. er serious. Alle kjenner alle i oslo. Når rektor skrevet falske brev og funnet skylding for diskriminering, og er forsatt i stillingen sin, da er det noe veldig galt i oslo kommune.
  Av Gangadai Simonsen - kl. 21:14 mandag 6. februar

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS